KONKURS – ZILLINGIERKI

REGULAMIN
KONKURSU FIZYCZNEGO IM. WALDEMARA ZILLINGERA
„ ZILLINGIERKI”

1. Cel konkursu:
a) upamiętnienie wieloletniego dyrektora Liceum Stanisława Staszica, wybitnego nauczyciela fizyki prof. Waldemara Zillingera,
b) rozwijanie zainteresowania fizyką wśród gimnazjalistów,
c) utrwalenie i pogłębienie wiadomości zdobytych w gimnazjum,
d) kształtowanie umiejętności logicznego myślenia oraz analizy problemów,
e) kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce,
f) promocja IV LO im. Stanisława Staszica w regionie,
g) zachęcenia gimnazjalistów do kontynuowania edukacji w IV LO im. S. Staszica.
2. Konkurs organizują nauczyciele fizyki z IV LO im. S. Staszica, którzy stanowią komisję konkursową.
3. Konkurs odbywa się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Sosnowcu, plac Zillingera 1.
4. Konkurs jest adresowany do gimnazjalistów pasjonujących się fizyką.
5. Tematyka zadań konkursowych obejmuje treści realizowane na lekcjach fizyki w gimnazjum, bez zagadnień z zakresu fizyki jądrowej.
6. Konkurs ma charakter indywidualny. Porozumiewanie się z innymi uczestnikami konkursu oraz korzystanie z jakichkolwiek materiałów pomocniczych pociąga za sobą dyskwalifikację. Na salę nie wnosimy telefonów komórkowych!
7. Konkurs jest anonimowy. Przed rozpoczęciem konkursu uczestnicy losują numery, otrzymują kopertę, w której znajduję się karta identyfikacyjna. Przed przystąpieniem
do rozwiązywania zadań konkursowych uczestnik wypełnia kartę podając: wylosowany numer, imię, nazwisko, nazwę szkoły, nazwisko nauczyciela, wkłada kartę do koperty
i zakleja kopertę. Zaklejoną kopertę opatrzoną wylosowanym numerem uczestnik oddaje wraz z rozwiązaniami zadań konkursowych członkom komisji konkursowej.
8. Konkurs polega na rozwiązaniu 10 zdań zamkniętych, testowych i 3 zadań otwartych. Każdy uczestnik otrzymuje wraz z zestawem zadań konkursowych instrukcję konkursową.
9. Uczestnik konkursu może zdobyć maksymalnie 40 punktów ( 10 punktów – zadania otwarte, 3 x 10 – zadania zamknięte ).
10. Czas trwania konkursu wynosi 120 minut i jest liczony od momentu zakodowania prac i zapoznania się z instrukcją.
11. Każdy uczestnik powinien przynieść: legitymację szkolną, pięć arkuszy papieru kancelaryjnego, przybory szkolne.
12. Trzech uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów otrzymuje tytuł laureata oraz dodatkowe 5 punktów przy rekrutacji do naszego liceum.
13. Laureaci i osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe.
14. Każdy uczestnik i jego nauczyciel opiekun otrzymuje dyplom uczestnictwa w konkursie.
15. Komisja ustali wyniki konkursu w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty konkursu. Wyniki zostaną przesłane do szkół pocztą elektroniczną.
16. Rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się w ZSO nr 15 w podanym terminie.

© IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress