Uczymy skutecznie i nowocześnie. Programy autorskie i innowacje pedagogiczne w „Staszicu” wdrożone w roku szkolnym 2018/2019

NewsyMożliwość komentowania Uczymy skutecznie i nowocześnie. Programy autorskie i innowacje pedagogiczne w „Staszicu” wdrożone w roku szkolnym 2018/2019 została wyłączona

Nowy rok szkolny – nowe możliwości edukacyjne dla uczniów naszego Liceum!

Jedną z nich jest udział w zajęciach laboratorium biologiczno – chemicznego. Jest to nowy przedmiot realizowany od września przez II klasy o profilu biologiczno -chemicznym, na którym uczniowie mają okazję samodzielnie zaprojektować i wykonać doświadczenia (oczywiście pod czujnym okiem nauczycieli – Pani profesor Ewy Mróz i Pani profesor Małgorzaty Morkis). W toku zajęć uczniowie zapoznają się z różnorodnymi metodami badań biologicznych i chemicznych, nauczą się bezpiecznie funkcjonować w środowisku laboratoryjnym, zdobędą cenne umiejętności manualne, rozwiną swoje zainteresowania związane z naukami przyrodniczymi oraz wykształcą umiejętność prowadzenia obserwacji i formułowania wniosków. Zajęcia mają także na celu lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego, podczas którego będą musieli wykazać się umiejętnością formułowania problemów badawczych i hipotez oraz ich weryfikowania.

Wiele dziedzin nauki takich jak: biologia, chemia, fizyka, ale też socjologia czy ekonomia zajmuje się badaniem zjawisk w otaczającym nas świecie i posługuje eksperymentem do formułowania i potwierdzenia swoich teorii. W przeprowadzeniu takich badań niezbędne staje się wykorzystanie odpowiednich metod i narzędzi, które pozwolą na opracowanie zebranych danych i analizę wyników. Tworzeniem i rozwijaniem takich użytecznych narzędzi zajmuje się właśnie statystyka. Biorąc pod uwagę fakt, że, w odróżnieniu od polskiej podstawy programowej, w wielu europejskich programach nauczania matematyki na poziomie szkoły średniej statystyka stanowi ważną i szeroko zgłębianą część tych programów, widzimy potrzebę stworzenia naszym uczniom możliwości poszerzenia tej wiedzy i umiejętności. Stąd też powstał autorski program nauczania przedmiotu: Statystyka napisany przez Panią profesor Mariolę Plewnię. Nowy przedmiot realizowany jest w wymiarze 1 godziny tygodniowo i prowadzony w klasach drugich z rozszerzonym programem matematyki.

W odpowiedzi na wymagające zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy oraz w celu poszerzenia umiejętności uczniów w sferze specjalistycznej odmiany języka angielskiego, w roku szkolnym 2018/2019 realizowany będzie w klasach 1c1, 1a oraz 2MAT1 program autorski: Wstęp do nauk o biznesie. Zajęcia będą prowadzone przez pomysłodawcę programu – Pana profesora Grzegorza Budaka. Główne cele programu to: zapoznanie uczniów ze specjalistyczną wiedzą oraz umiejętnościami potrzebnymi do efektywnego funkcjonowania w anglojęzycznym środowisku biznesowym; rozwijanie umiejętności posługiwania się międzynarodowym dyskursem biznesowym z naciskiem na język perswazji, język negocjacji oraz język korespondencji handlowej; kształtowanie umiejętności precyzyjnego oraz językowo poprawnego przekazywania informacji w formie ustnej oraz pisemnej; rozwijanie umiejętności receptywnych oraz produktywnych poprzez trening kompetencji interpersonalnej, międzykulturowej oraz strategicznej; doskonalenie umiejętności prezentacji i wystąpień publicznych w języku angielskim; rozwijanie CALP – Cognitive Academic Language Proficiency (biegłości językowej na poziomie akademickim: B2) oraz motywowanie uczniów do myślenia abstrakcyjnego. Wstęp do nauk o biznesie jest prowadzony według założeń zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego.

W klasach pierwszej i drugiej rozszerzenia medialno-prawnego w celu poszerzenia
i pogłębienia edukacji humanistycznej realizowany będzie w wymiarze 1 godziny tygodniowo autorski program nauczania filozofii, który przygotował prof. Jacek Bajer. Jego główne cele to:

 • zapoznanie uczniów z najważniejszymi w historii filozofii europejskiej myślicielami, ideami, szkołami i nurtami filozoficznymi pozwalającymi zrozumieć kulturotwórczą rolę filozofii,

 • rozwijanie umiejętności interpretacji tekstu filozoficznego, rekonstruowania koncepcji
  i argumentacji poznanych myślicieli oraz prezentowania i uzasadniania własnego stanowiska wobec ich poglądów,

 • doskonalenie umiejętności rzeczowej i kulturalnej polemiki, wykorzystywania wiedzy filozoficznej w praktyce, np. w debatach, wystąpieniach publicznych, pracach z j. polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie,

 • doskonalenie umiejętności dostrzegania problemów/koncepcji filozoficznych w literaturze, filmie, religii, prawie, ideach politycznych,

 • rozwijanie umiejętności samodzielnego, krytycznego i twórczego myślenia, postaw otwartości i tolerancji wynikających ze zrozumienia pluralizmu kulturowo-ideowego świata, jego zróżnicowania światopoglądowego, różnych metod poznania i wielości ludzkich doświadczeń,

 • rozbudzanie: ciekawości świata, szacunku dla nauki, podmiotowości człowieka, uniwersalnych i narodowych wartości, wrażliwości estetycznej i etycznej.

W klasach pierwszej i drugiej rozszerzenia medialno-prawnego realizowana będzie od roku szkolnego 2018/2019 – wzbogacająca i uatrakcyjniająca kształcenie polonistyczne – innowacja pedagogiczna „Podstawy dziennikarstwa i komunikacji społecznej”, którą przygotował prof. Jacek Bajer oraz prof. Michał Orczyk. Ma ona na celu zapoznanie uczniów z:

 • elementarną wiedzą z zakresu teorii komunikacji społecznej,

 • najważniejszymi regułami skutecznego i kulturalnego komunikowania się,

 • głównymi zasadami autoprezentacji oraz budowania pozytywnego wizerunku osób
  i instytucji w mediach,

 • propedeutyczną wiedzą z obszaru medioznawstwa i dziennikarstwa,

 • mechanizmami perswazji i manipulacji w reklamie oraz propagandzie politycznej,

 • zasadami redagowania dziennikarskich tekstów informacyjnych i publicystycznych.

Wszystkie realizowane w szkole programy autorskie i innowacje pedagogiczne nastawione są na łączenie teorii z praktyką, czyli uczą poprzez działanie, zgodnie z zasadą Konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”

© IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress