Extended Essay

NewsyMożliwość komentowania Extended Essay została wyłączona

The outline of the extended essay (EE)

One of the compulsory requirements for all students taking the Diploma Programme
is to write an extended essay (EE). This in-depth study of a topic chosen from the list
of available Diploma Programme subjects provides students with the chance to carry out independent research. The extended essay is a unique opportunity for students to explore
an academic area in which they have a personal interest. It allows students to demonstrate their passion, enthusiasm, intellectual initiative and creative approach for their chosen topic.

The extended essay is a piece of personal research on a topic chosen by the student
in consultation with a supervisor in the school. This essay is restricted to 4000 words
and accompanied by a reflection form of no more than 500 words and is expected to involve 40 hours of work. Most schools introduce this requirement during the last portion of the first year of the IB programme. The essay is then completed and handed in during the second year. Throughout the research study students are supported by a supervision process recommended to be 3–5 hours, which includes three mandatory reflection sessions. The third and final mandatory reflection session is the viva voce, which is a concluding interview with the supervising teacher.

There are six required elements of the extended essay:
1. Title page
2. Contents page
3. Introduction
4. Body of the essay
5. Conclusion
6. References and bibliography.

An important requirement of the extended essay is that it should represent a new and unique approach to addressing a specific research question. Creativity and an individual approach
is important to achieve a high mark. The extended essay is externally assessed
and, in combination with the grade for theory of knowledge, contributes up to three points
to the total score for the IB Diploma. The extended essay is awarded marks according to a very specific set of criteria and in conjunction with the theory of knowledge (TOK) essay.
If excellent marks are obtained on both essays, the student may be awarded a bonus of three points. However, if the student does very badly in both essays, the student will not be eligible for an IB diploma.

Overview of the assessment criteria for the extended essay:

 

Total marks available: 34

The material is based on the following sources:
1. International Baccalaureate Organization (2016) Extended Essay Guide. International Baccalaureate Organization [online]. Available from: https://xmltwo.ibo.org/publications/DP/Group0/d_0_eeyyy_gui_1602_1/files/Guide_Extended_essay_en.pdf [Accessed 15/10/2022]

2. Damon, A., Mc Gonegal, R., Tosto, P., and Ward, W. (2014) Pearson Baccalaureate: Higher Level Biology for the IB Diploma 2nd edition. Publisher: Pearson Education Limited

 

 

Extended Essay w Programie Międzynarodowej Matury (Diploma Programme)

Jednym z obowiązkowych wymagań dla wszystkich uczniów przystępujących do Diploma Programme jest napisanie rozszerzonego eseju (Extended Essay). Zadanie to polega na przygotowaniu pracy badawczej z jednego z przedmiotów dostępnych na liście dla studentów Diploma Programme. Daje ono szansę uczniom na przeprowadzenie, przy merytorycznym wsparciu nauczyciela, samodzielnych badań o charakterze naukowym. Przygotowanie Extended Essay (EE) pozwala również studentom rozwijać ich naukowe zainteresowania oraz zademonstrować ich pasję, entuzjazm, inicjatywę intelektualną i kreatywne podejście do wybranego przez nich tematu.

Extendedd Essay jest ograniczony do 4000 słów i towarzyszy mu formularz refleksji o objętości nie większej niż 500 słów. Student powinien przeznaczyć na napisanie EE około 40 godzin. Większość szkół wprowadza ten projekt podczas ostatniej części pierwszego roku programu IB. Extended Essay jest następnie korygowany i oddawany w trakcie drugiego roku nauki. Przez cały okres pracy badawczej studenci są wspierani przez nauczyciela (supervisor), co obejmuje 3-5 godzin, w tym trzy obowiązkowe sesje refleksyjne. Trzecią i ostatnią obowiązkową sesją refleksyjną jest viva voce, czyli rozmowa podsumowująca z nauczycielem nadzorującym.

Istnieje sześć wymaganych elementów Extended Essay:

  1. Strona tytułowa
  2. Spis treści
  3. Wstęp
  4. Główna część eseju
  5. Wnioski
  6. Referencje i bibliografia.

Ważnym wymogiem Extended Essay jest zaprezentowanie nowego i unikalnego podejścia do rozwiązania konkretnego pytania badawczego. Kreatywność i indywidualne podejście do procesu badawczego jest kluczowe w osiągnięciu wysokiej oceny z EE. Extended Essay jest oceniany zewnętrznie i w połączeniu z oceną z eseju z teorii wiedzy (Theory of Knowledge), uczeń może otrzymać maksymalnie trzy punkty do całkowitego wyniku na dyplomie IB. Jeżeli jednak uczeń uzyska bardzo złe wyniki z obu esejów, nie będzie kwalifikował się do otrzymania dyplomu IB.

 

Kryteria oceny Extended Essay

Powyższy materiał został przygotowany w oparciu o następujące źródła:

  1. International Baccalaureate Organization (2016) Extended Essay Guide. International Baccalaureate Organization [online]. Available from: https://xmltwo.ibo.org/publications/DP/Group0/d_0_eeyyy_gui_1602_1/files/Guide_Extended_essay_en.pdf [Accessed 15/10/2022]
  2. Damon, A., Mc Gonegal, R., Tosto, P., and Ward, W. (2014) Pearson Baccalaureate: Higher Level Biology for the IB Diploma 2nd edition. Publisher: Pearson Education Limited

 

Extended Essay Handbook