Festiwal Nauk Przyrodniczych + (ENG. VERSION)

NewsyMożliwość komentowania Festiwal Nauk Przyrodniczych + (ENG. VERSION) została wyłączona

„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.”
Janusz Korczak

Tradycji szkolnej zadość się stało, nauki przyrodnicze miały swoje święto, odbyły się m.in. konkursy szkolne, wykłady, warsztaty, spotkania z ludźmi nauki, wizyta w Planetarium Astronomicznym. Wszystkie te aktywności miały na celu budzić zainteresowanie naukami przyrodniczymi, obserwowanie i rozumienie zjawisk otaczającego nas świata i ogólnie pojętą ciekawość młodego człowieka.

Festiwal rozpoczęły klasy drugie, które 15 marca udały się na zajęcia w Śląskim Planetarium Astronomicznym. Uczniowie mieli okazję doświadczyć wstrząsów sejsmicznych, wyładowań atmosferycznych czy też poczuć klimat tropikalny czy okołobiegunowy – to w ramach zajęć warsztatowych a następnie poznać prawa rządzące ruchem planet i innych obiektów w Układzie Słonecznym na pokazach i wykładach z cyklu „Pod kopułą nieba”: „ A jednak się kręci”.

            Na naszym szkolnym „podwórku” odbyło szereg znakomitych wykładów przygotowanych przez naszych Profesorów: “Alicja w Krainie Czarów i ewolucja” dr Ewa Mróz, “Spektroskopia”; mgr Małgorzata Morkis, dr Romuald Hassa, Charakterystyka postaci lekówdr Roksana Rzycka-Korzec,  Przegląd substancji leczniczych i prolekówdr Roksana Rzycka-Korzec, zaproszonych gości, m.in. Pan Piotr Jabłoński – podróżnik czy wreszcie naszych uczniów, którzy podzielili się swoją pasją i wiedzą ze kolegami. Maciej Leszczyński (IV B) poprowadził wykład poświęcony energetyce jądrowej, Maciej Rosik (II E) zaprosił swoich kolegów do zapoznania się z kulturą żydowską  a Janek Bała (IV D) opowiadał o demografii miast. Pan Profesor Paweł Wałek w myśl powiedzenia „w zdrowym ciele zdrowy duch” poprowadził warsztaty TAI CHI.

            W festiwalowym czasie zostały przeprowadzone również konkursy dla młodzieży szkół podstawowych, niektóre z  nich miały w tym roku swój jubileusz a inne dopiero zaczynają swoją historię. Gościliśmy młodzież na konkursach: II Wojewódzkim Konkursie Palcem Po Mapie, VII Wojewódzkim Konkursie Biologicznym “Genetycznie zakręceni”,  XXV Wojewódzkim Konkursie Fizycznym im. prof. Waldemara Zillingera „Zillingierki fizyczne” oraz XVII Wojewódzkim Konkursie Młody Przyrodnik.

            Nasza młodzież miała okazję zmierzyć się w konkursach, dla nich przygotowanych. Pierwszoklasiści wzięli udział w konkursie „Polacy – odkrywcy pierwiastków chemicznych – M. Sędziwój, M. Skłodowska-Curie, K. Fajans” a uczniowie różnych klas w konkursie „Zillingery fizyczne”, w którym to Borys Wawrzynów (2E) zajął I miejsce zdobywając maksymalną liczbę punktów. W dniach okołofestiwalowych młodzież uczestniczyła także w konkursach zewnętrznych, takich jak: Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Eureka”, Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Lwiątko”, czy też „Olimpus”.  Dopełnieniem festiwalu było również wspólne oglądanie filmów popularnonaukowych na zajęciach, np. „Einstein” czy też „ Smog wars”.

Dziękujemy naszym gościom i prelegentom za wszystkie przygotowane i przeprowadzone formy aktywności a uczestnikom za udział i zaangażowanie w nich.  Mamy nadzieję że ten naukowo aktywny czas był dla Was również okazją do świetnej zabawy.

                                                          Organizatorzy Szkolnego Festiwalu Nauk Przyrodniczych

“It is not so important that a person knows a lot but that he knows well, not that he knows by heart but that he understands, not that he cares a little about everything, but that he really cares about something.”

Janusz Korczak

The tradition has been fulfilled, and natural sciences had their holiday, including school competitions, lectures, workshops, meetings with scientists, and visits to the Astronomical Planetarium. All these activities were aimed at arousing interest in natural sciences, observing and understanding the phenomena of the world around us, and the generally understood curiosity of young people.

The festival began with second-graders attending classes at the Silesian Astronomical Planetarium on March 15. Students had the opportunity to experience seismic shocks, lightning discharges or feel the tropical or circumpolar climate – as part of workshops, and then learn about the laws governing the movement of planets and other objects in the solar system during shows and lectures of the series called „Under the dome of the sky”:  „And yet it’s spinning”.

Several excellent lectures prepared by our professors took place in our school: „Alice in Wonderland and Evolution” by Ewa Mróz, Ph.D., „Spectroscopy”; Małgorzata Morkis, M.A., Romuald Hassa, Ph.D., „Characterization of drug forms” – Roksana Rzycka-Korzec, Ph.D., „Review of medicinal substances and prodrugs” – Roksana Rzycka-Korzec, Ph.D., guests, including Mr. Piotr Jabłoński – a traveler, and finally our students who shared their passion and knowledge with their colleagues. Maciej Leszczyński (IV B) gave a lecture on nuclear energy, Maciej Rosik (II E) invited his schoolmates to learn about Jewish culture, and Janek Bała (IV D) talked about urban demography. Professor Paweł Wałek, in line with the saying „a healthy mind in a healthy body”, conducted TAI CHI workshops.

During the festival, competitions, some of them celebrating their anniversaries, were also held for primary school students. We hosted young people at several competitions: the 2nd Provincial „Finger on the Map Competition”, the 7th Provincial Biological Competition „Genetically Crazy”, and the 25th Provincial Physics Competition „Physical Zillingers” and the 17th Provincial „Young Conservationist Competition”.

Our students had the opportunity to take part in competitions. First-graders took part in „Poles – discoverers of chemical elements – M. Sędziwój, M. Skłodowska-Curie, K. Fajans” and students of various classes took part in the „Physical Zillingers” competition, in which Borys Wawrzynów (2E) took first place, gaining the maximum number of points. On the days surrounding the festival, young people also participated in external competitions, such as the National Physics Competition „Eureka”, the National Physics Competition „Lwiątko”, and Olimpus. The festival was also complemented by watching popular science films during classes, e.g. „Einstein” or „Smog Wars”.

We would like to thank our guests and speakers for all the activities they prepared and conducted, and the participants for their participation and involvement. We hope that this scientifically active time was also an opportunity for you to have great fun.

                                                           Organizers of the School Festival of Natural Sciences