GEOLERANING W GEOLOGICZNEJ STOLICY POLSKI (ENG)

NewsyMożliwość komentowania GEOLERANING W GEOLOGICZNEJ STOLICY POLSKI (ENG) została wyłączona

W dniach 15.05-17.05.2024 oddział 3c2 realizujący geografię w zakresie rozszerzonym uczestniczył w obozie naukowym zorganizowanym przez GeoLearning w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej nieopodal Chęcin, w Górach Świętokrzyskich.

Pierwszy dzień wycieczki rozpoczęliśmy od spaceru po kamieniołomie znajdującym zaraz obok ośrodka wraz z naszym przewodnikiem Aleksandrem Majchrzykiem, geologiem i pracownikiem naukowym UW. Resztę dnia spędziliśmy na terenie samego obiektu, gdzie najpierw obserwowaliśmy przez mikroskop fragmenty różnych skał i minerałów, następnie w komputerowej projekcji zobaczyliśmy zjawiska zachodzące na naszej planecie obecnie i w przeszłości (np. wpływ prądów morskich na klimat), a na koniec pracowaliśmy z różnymi skałami i minerałami, m.in. określając ich twardość czy przynależność do danej grupy.

Drugi dzień był z kolei dniem terenowym – zaliczyliśmy długi spacer kierując się czerwonym szlakiem PTTK wiodącym przez Pasmo Zelejowskie, własnoręcznie z użyciem młotków szukaliśmy w jednym z nieczynnych kamieniołomów skamieniałości (np. amonity, gąbki, belemnity). Zwieńczeniem dnia było wejście na górę Miedziankę (354 m.n.p.m), skąd rozciągały się malownicze widoki na pobliskie okolice, mieliśmy tam także okazję poszukać minerałów takich jak azuryt czy malachit.

Ostatni dzień rozpoczęliśmy od wizyty w kieleckim GeoParku, gdzie każdy z nas od strony praktycznej poznał proces szlifowania skał. Następnie udaliśmy się do jaskiń na Kadzielni, w których pokonaliśmy dystans 140 m. Tego dnia zwiedziliśmy także klasztor na Karczówce (znajduje się tam wykonana z galeny figura św. Barbary, która waży aż 1800 kg!). Na koniec wycieczki odwiedziliśmy miejsce szczególnie bliskie naszemu przewodnikowi, a więc nieczynny kamieniołom Ślichowice, obecnie w tym miejscu powstał bardzo ładny sztuczny zbiornik wodny.

Wyjazd był dla nas intensywny zarówno pod względem fizycznym jak i umysłowym – mieliśmy okazję zdobyć kilka szczytów jak i dowiedzieć się wielu informacji m.in. o historii geologicznej Gór Świętokrzyskich.

///////////

On 15.05-17.05.2024, class 3c2 pursuing extended geography participated in a science camp organised by GeoLearning at the European Centre for Geological Education near Chęciny, in the Świętokrzyskie Mountains.

We started the first day of the trip with a walk through the quarry located right next to the centre with our now beloved guide Aleksander Majchrzyk, a geologist and researcher at the University of Warsaw. We spent the rest of the day at the site itself, where we first observed fragments of various rocks and minerals through a microscope, then saw in a computer projection the phenomena occurring on our planet now and in the past (e.g. the influence of sea currents on the climate, aspects of air pollution), and finally worked with various rocks and minerals, e.g. determining their hardness or group membership.

The second day was a field day – we took a long walk along the PTTK (Polish Tourist Country-Lovers’ Association) red trail through the Zelejowskie Range, and we used hammers to search for fossils (e.g. ammonites, poriferans, belemnites) in one of the disused quarries. The culmination of the day was an ascent of the Miedzianka mountain (354 m above sea level), from where we enjoyed picturesque views of the surrounding area, and had the opportunity to search for minerals such as azurite and malachite.

We started the last day with a visit to Kielce’s GeoPark, where we have learnt about the process of grinding rocks from the practical side. Then we went to the caves at Kadzielnia, where we covered a distance of 140m. That day, we also visited the monastery on Karczówka (there is a statue of St Barbara made of galena, which weighs as much as 1,800 kg!). At the end of the trip, we visited a place particularly close to our guide, the defunct Ślichowice quarry, now home to a very nice artificial reservoir.

The trip was intense for us both physically and mentally – we had the opportunity to conquer several peaks as well as learn a lot of information about, among other things, the geological history of the Świętokrzyskie Mountains.

Piotr Kowalski, Piotr Fochtman 3c2