KONKURS NA DOWOLNĄ STRONĘ CZASOPISMA DLA MIŁOŚNIKÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO

NewsyMożliwość komentowania KONKURS NA DOWOLNĄ STRONĘ CZASOPISMA DLA MIŁOŚNIKÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO została wyłączona

“Journalism is an ability to meet the challenge of filling the space” Rebecca West

W ramach Festiwalu Języków Obcych zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w szkolnym konkursie na najlepszą dowolną stronę czasopisma dla miłośników języka angielskiego.

REGULAMIN KONKURSU

ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica w Sosnowcu.

CELE KONKURSU

1. Inspirowanie do aktywności twórczej.
2. Rozszerzanie nauczania języka angielskiego o wymiar twórczości indywidualnej i/lub grupowej.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica w Sosnowcu.
2. Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie dowolnej strony czasopisma dla miłośników języka angielskiego.
3. Praca konkursowa może być wykonana przy wykorzystaniu dowolnego programu lub narzędzi.
4. Praca konkursowa musi mieścić się na 2 stronach formatu A4.
5. Wszystkie teksty na stronie muszą zostać napisane w j. angielskim.
6. Efekt końcowy pracy należy przedstawić w postaci pliku PDF.
7. Praca konkursowa może być efektem pracy jednego ucznia bądź przygotowana przez grupę 2 uczniów.
8. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
9. Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy oraz posiada do niej wszelkie prawa autorskie.
10. Przesłanie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszych zasad, pozwoleniem na publiczną prezentację prac oraz wykorzystanie ich do celów promocyjnych szkoły.
11. Prace należy przesłać na adres a.rylekkostowska@gmail.com do godz. 20:00 dn. 28.02.2021 r.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Komisja konkursowa, oceniając prace, weźmie pod uwagę następujące kryteria:
– merytoryczna zawartość materiałów oraz ich zgodność z tematem konkursu
– pomysłowość / twórcze ujęcie tematu
– różnorodność form wypowiedzi dziennikarskiej
– poprawność językowa
– estetyka, styl szaty graficznej (nie ocenia się umiejętności technicznych uczniów)

2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz trzy oceny celujące z j. angielskiego.