Odcinek 7 – IB DP in Staszic School… Episode 7! ?? (+ENG. VERSION)

NewsyMożliwość komentowania Odcinek 7 – IB DP in Staszic School… Episode 7! ?? (+ENG. VERSION) została wyłączona

IB Counselor Roles and PsychologicalSupport in IB

International Baccalaureate (IB) counselorsplay an essential psychologistsare oftencombined, meaning that the same person isresponsible for both positions. This can createchallenges in terms of collaboration, however, italso provides anopportunity for a more holisticapproach to student support, as the counseloris able to provide comprehensive assistance to address both academic and psychologicalneeds.

Psychological help in IB may take differentforms, dependingon the needs of the student. IB counselors may provideindividual counselingsessions to students who requireemotionalsupport or assistance with coping strategies. Theymay also offer group counseling sessionsto address commonissues, such as stressmanagement, time management, and test anxiety.

In addition, IB counselors may collaborate with teachers to create a positive learning environment that promotes mentalhealth and wellbeing. They may provide training to teacherson how to identify and addressstudentsmental health needsin the classroom.

IB counselors play a crucial role in supportingstudentsacademic success and overallwellbeing. By providing a safeand supportiveenvironment, IB counselors helpstudentsdevelop the skills and resilienceneeded to thrive in the rigorous IB program and beyond.

Rola doradców IB i pomoc psychologiczna w IB

Doradcy International Baccalaureate (IB) odgrywają kluczową rolę we wspieraniu uczniów przez całą ich drogę edukacyjną. Doradcy IB to wykwalifikowani profesjonaliści, którzy pomagają uczniom radzić sobie z wyzwaniami wynikającymi z rygorystycznego programu IB, jednocześnie zajmując się ich potrzebami społecznymi, emocjonalnymi i zdrowiem psychicznym.

Doradcy IB pomagają uczniom w różnych zadaniach, takich jak wybór kursów, ustalanie celów edukacyjnych i przygotowanie do college’u lub uniwersytetu. Pomagają również uczniom, którzy mogą borykać się ze stresem, lękiem lub innymi problemami zdrowotnymi związanymi z ich wynikami szkolnymi. Doradcy IB mogą współpracować z innymi specjalistami, takimi jak psychologowie szkolni, aby zapewnić kompleksowe wsparcie dla uczniów.

W Polsce, role doradców IB i psychologów szkolnych często są łączone, co oznacza, że ta sama osoba jest odpowiedzialna za obie funkcje. Może to stanowić wyzwanie w zakresie współpracy, niemniej jednak zapewnia to również możliwość bardziej kompleksowego podejścia do wsparcia uczniów. Doradca jest wtedy w stanie zapewnić kompleksową pomoc, zarówno w zakresie potrzeb edukacyjnych, jak i psychologicznych.

Pomoc psychologiczna w IB może przybierać różne formy, w zależności od potrzeb ucznia. Doradcy IB mogą zapewnić indywidualne sesje terapeutyczne dla uczniów, którzy potrzebują wsparcia emocjonalnego lub pomocy w radzeniu sobie ze stresem. Mogą również oferować grupowe sesje terapeutyczne lub wspierające uczniów w radzeniu sobie z takimi kwestiami jak zarządzanie stresem, zarządzanie czasem czy poczucie lęku związane z wynikami szkolnymi.

Doradcy IB mogą również współpracować z nauczycielami, by tworzyć pozytywne środowisko edukacyjne, które promuje zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie. Mogą szkolić nauczycieli w zakresie identyfikowania i zajmowania się potrzebami psychicznymi uczniów na poziomie pracy z klasą.

Doradcy IB odgrywają kluczową rolę wewspieraniu sukcesu edukacyjnego i ogólnego dobrostanu uczniów. Poprzez zapewnienie bezpiecznego i wspierającego środowiska, doradcy IB pomagają uczniom rozwijać umiejętności i odporność potrzebną do osiągania sukcesów w programie IB i poza nim.