OLIMPIADY SĄ DLA NAS!!!

NewsyMożliwość komentowania OLIMPIADY SĄ DLA NAS!!! została wyłączona

Udział w olimpiadzie przedmiotowej lub odpowiadającym jej konkursie ogólnopolskim to poszerzenie wiadomości z interesującej dziedziny i niecodzienna przygoda intelektualna.To wyzwanie dla zdolnych i ambitnych, czyli dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica w Sosnowcu! Oczywiście, potrzebna jest wytężona praca, ale zgłębianie tej gałęzi nauki, którą się pasjonuje, wynagradza wysiłek. A jeśli jeszcze docenią to naukowcy , autorytety…Staszicowska długa lista finalistów i laureatów olimpiad jest dowodem na to, że sukces jest możliwy!

Gdy czyta się o różnych typach organizowanych zawodów widać, że można znaleźć coś dla siebie!

Olimpiady przedmiotowe, których laureaci i finaliści zgodnie z § 60 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, zgodnie z Komunikatem Dyrektora CKE :

Olimpiada Języka Francuskiego
Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego
Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego
Olimpiada Języka Rosyjskiego
Olimpiada Biologiczna
Olimpiada Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej
Olimpiada Chemiczna
Olimpiada Filozoficzna
Olimpiada Geograficzna
Olimpiada Fizyczna
Olimpiada Artystyczna (historia muzyki lub historia sztuki)
Ogólnopolska Olimpiada Historyczna
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
Olimpiada Matematyczna
Olimpiada Informatyczna

Olimpiady interdyscyplinarne oraz z przedmiotów dodatkowych:

Olimpiada Przedsiębiorczości http://www.olimpiada.edu.pl/Olimpiada
Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności
Olimpiada Medialna http://www.olimpiada-medialna.edu.pl/
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie http://www.olimpiada.wspia.eu/
Olimpiada Lingwistyki Matematycznej
Olimpiada Teologii Katolickiej
Olimpiada Astronomiczna
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej http://ekoolimpiada.pl/
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie http://olimpiadaprawa.republika.pl/
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej http://www.fn.org.pl/pl/page/449/olimpiada-wiedzy-o-filmie-i-komunikacji-spolecznej.html
Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach
Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową http://olimpiada.sdsiz.com.pl/
Olimpiada Cyfrowa https://olimpiadacyfrowa.pl/
Olimpiada Wiedzy o Rodzinie http://www.knsnor.uni.opole.pl/

Olimpiady zawodowe (wybrane):

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej: http://owe.pte.pl/
Olimpiada Wiedzy Technicznej
Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Warto się zainteresować również olimpiadami i konkursami organizowanymi przez uczelnie wyższe np.

Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (matematyka, fizyka, chemia i geografia)
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w AGH

NA CO MOŻNA LICZYĆ?

Indeksy na studia

Zdobycie tytułu finalisty olimpiady przedmiotowej zwalnia z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, a wiele uczelni przyznaje finalistom i laureatem ogólnopolskich olimpiad ulgi w rekrutacji. Zazwyczaj gwarantują przyjęcie na studia z maksymalną liczbą punktów rekrutacyjnych. Ponadto laureaci olimpiad mogą ubiegać się o stypendium rektora na pierwszym roku studiów. Dokładne informacje na temat zwolnień z matury można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub wybranej olimpiady a na temat uprzywilejowanej rekrutacji na stronach konkursów i uczelni.

Cenne nagrody

Finaliści i laureaci olimpiad często otrzymują stypendia oraz cenne nagrody rzeczowe, ufundowane przez instytucje publiczne bądź mecenasów olimpiad. Szczegółowych informacji o nagrodach należy szukać na stronie wybranej olimpiady.

Inspirujące znajomości

Start w olimpiadzie oraz udział w kursie umożliwią poznanie ambitnych osób, interesujących się podobnymi zagadnieniami. Znajomości zdobyte podczas olimpijskiej przygody pozostają na całe życie.

Satysfakcja

Sukces w olimpiadzie dla wielu jest spełnieniem edukacyjnych marzeń. Jednak już sam udział i proces przygotowania dostarcza uczestnikom wiele emocji i satysfakcji.