PRACOWNIA ANALIZ CHEMICZNYCH – KOLEJNE SPOTKANIE KLUBU MŁODEGO ODKRYWCY (ENG)

NewsyMożliwość komentowania PRACOWNIA ANALIZ CHEMICZNYCH – KOLEJNE SPOTKANIE KLUBU MŁODEGO ODKRYWCY (ENG) została wyłączona

W czwartek 23 maja 2024r. miało miejsce kolejne spotkanie w ramach Klubu Młodego Odkrywcy, które odbyło się w Pracowni Analiz Chemicznych. Podczas spotkania Młodzi Odkrywcy naszej szkoły pod opieką dr Roksany Rzyckiej – Korzec przeprowadzali analizy chemiczne dotyczące wykrywania związków organicznych.

Pierwsze doświadczenie obejmowało analizę ekstraktów roślinnych za pomocą cieczowej chromatografii cienkowarstwowej – TLC (z języka angielskiego thin layer-chromatography), metody wykorzystywanej w chemii analitycznej do identyfikacji mieszanin związków organicznych. Polega ona na punktowym naniesieniu rozdzielanej substancji na dolnej krawędzi płytki pokrytejsilikażelem o właściwościach sorpcyjnych. Następnie płytkę pionowo umieszcza się w komorze chromatograficznej, która zawiera eluent. Po czasie dzięki występowaniu zjawiska kapilarnego obserwujemy stopniowe wspinanie się eluentu po powierzchni płytki aż do jej górnej krawędzi. Za pomocą powyższej metody Młodzi Odkrywcy dokonali analizy barwników obecnych w ekstraktach roślinnych. W tym celu na wadze analitycznej odważono odpowiednią ilość surowca roślinnego oraz siarczan(VI)miedzi(II), następnie całość utarto za pomocą pistla w moździerzu i przeniesiono do kolby Erlenmeyera. Do kolby dodano aceton i umieszczono w myjce ultradźwiękowej na 10 minut. Następnie roztwór przesączono grawitacyjnie na lejku szklanym. Z przesączu za pomocą kapilary pobrano próbkę roztworu i naniesiono punktowo zgodnie z lege artis na płytkę TLC, którą w następnej kolejności umieszczono w komorze chromatograficznej. Po wykonaniu powyższych czynności dokonano analizy rozkładu barwników obecnych w ekstrakcie roślinnym. Należy podkreślić, iż za barwę związku odpowiada obecność ugrupowania chromoforowego związanego z pierścieniem aromatycznym (z języka greckiego chroma + phoros – niosący barwę). Wśród barwników roślinnych należy wymienić chlorofile zawierające heterocykliczne pierścienie pięcioczłonowe, karoteny i ksantofile, czyli karotenoidy będące terpenoidami, chinony z układem chinoidowym oraz flawonoidy zawierające szkielet 2-fenylochromonu. Barwniki roślinne występują głównie w cytozolu, plastydach oraz chromoplastach i odpowiadają z prawidłowe funkcjonowanie roślin, biorąc udział między innymi w fotosyntezie czy procesach oksydoredukcyjnych.  

Drugie doświadczenie polegało na wykryciu aminokwasów, takich jak fenyloalanina, tryptofan, tyrozyna zawierających pierścienie aromatyczne. Próbę tą wykonuje się poprzez dodanie niewielkiej ilości roztworu kwasu azotowego na badaną próbkę. Po wykonaniu powyższych czynności w wyniku nitrowania pierścienia aromatycznego obserwuje się powstanie żółtego zabarwienia, co świadczy o obecności układów aromatycznych w badanych związkach. Powyższa reakcja jest nazywana próbą ksantoproteinową z języka greckiego ksanthos, czyli żółty i jest reakcją charakterystyczną białek z aminokwasami aromatycznymi.

Uczniowie przeprowadzili, również próbę jodową na obecność skrobi w badanej próbce. W tym celu naniesiono kilka kropli jodyny Iodi solutio spirituosa na badane próbki, w wyniku czego otrzymano granatowe zabarwienie próbek, wynikające z tworzenia się kompleksu łańcuchów amylozy z polijodkiem I3. Powyższareakcja służy do wykrywania skrobi w produktach spożywczych, a także w jodometrii, czyli technice służącej wykrywaniu jodu.

Ostatnim doświadczeniem, które przeprowadzili Młodzi Odkrywcybyła reakcja Piotrowskiego, czyli próba biuretowa. Reakcja ta służy wykrywaniu obecności wiązań peptydowych w związkach organicznych. Wykonanie testu polegało na dodaniu próbki do mieszaniny 0,1M roztworu NaOH oraz 0,1M roztworu siarczanu(VI) miedzi(II). W wyniku reakcji zaobserwowano zmianą barwy z niebieskiej na fioletową, co świadczy o obecności wiązań peptydowych. Reakcja biuretowa znajduje zastosowanie w medycynie w celu wykrycia białka w moczu człowieka.

 

————

 


On Thursday, May 23, 2024 another
Young Explorer’s Club meeting took place in the Chemical Analysis Laboratory. Young Explorers of our school, under the supervision of Dr. Roksana Rzycka-Korzec, carried out chemical analyses related to the detection of organic compounds. The first analysis included the analysis of plant extracts using thin layer liquid chromatography – TLC. This technique is an analytical method for identifying mixtures of organic compounds. The second experiment involved the detection of amino acids such as phenylalanine, tryptophan, tyrosine containing aromatic rings. The students also performed an iodine test for the presence of starch in the sample. The last experiment conducted by the Young Explorers was the Piotrowski reaction, i.e. the Biuret test. This reaction is used to detect the presence of peptide bonds in organic compounds.