Projekt ET CASE – Challenge no 1 (ENG)

NewsyMożliwość komentowania Projekt ET CASE – Challenge no 1 (ENG) została wyłączona

W kwietniu i maju 2024 roku uczniowie klas 1d1, 3c2 oraz 2c2 uczestniczyli w pierwszym międzynarodowym Challenge’u organizowanym w ramach projektu EducationTowards Circular and Sustainable Economy (ET CASE). W projekcie została wykorzystana metoda nauczania: learning-by-doing, która kładzie duży nacisk na zaangażowanie uczniów i jest praktycznym, zorientowanym na zadania procesem edukacyjnym. W ramach Challenge’u no 1,uczniowie pracujący w grupach dysponowali wirtualna kwotą 500 zł, którą mieli przeznaczyć na zorganizowanie dla siebie pikniku. Każda grupa przygotowała listę zakupów. Następnie odbyły się warsztaty dotyczące oznaczeń na opakowaniach plastikowych: Plastik plastikowi nierówny – jak czytać oznaczenia na opakowaniach, które przeprowadził uczeń klasy 3d2 Kacper Targosz-Opolka. W kolejnym etapie uczniowie oceniali proponowane przez siebie dobra pod względem zawartości i jakości zawartego w nich plastiku. Różnice w zakresie właściwości tworzyw sztucznych są ogromne, dotyczą one zarówno możliwości recyklingu, wpływu na środowisko, ale również oddziaływania na zdrowie i bezpieczeństwo ich użytkowników. Następnie uczniowie przygotowali zmodyfikowaną listę zakupów, starając się znaleźć lepsze zamienniki wybranych wcześniej towarów. Część uczniów zdecydowała się także na rezygnację z zakupów nowych dóbr na rzecz wykorzystania już posiadanych lub zakupionych z drugiej ręki (w ramach koncepcji ekonomii współdzielenia i circular economy).

Celem projektu było poszerzenie wiedzy o szkodliwym działaniu plastiku na środowisko naturalne, ale również na każdego z nas oraz trening racjonalnego i efektywnego wydawania środków finansowych.

——-

ET CASE project – Challenge No. 1

In April and May 2024, students of classes 1d1, 3c2 and 2c2 participated in the first international Challenge organized as part of the Education Towards Circular and Sustainable Economy (ET CASE) project. The project used the learning-by-doing teaching method, which places great emphasis on student involvement and is a practical, task-oriented educational process. As part of Challenge No. 1, students working in groups had a virtual amount of PLN 500, which they were to spend on organizing a picnic for themselves. Each group prepared a shopping list. Then, there were workshops on markings on plastic packaging: Not all plastics are the same – how to read the markings on packaging, conducted by Kacper Targosz-Opolka, a student of class 3d2. In the next stage, students assessed the goods they proposed in terms of the content and quality of the plastic they contained. The differences in the properties of plastics are huge, they concern both recyclability, environmental impact, but also the impact on the health and safety of their users. Then the students prepared a modified shopping list, trying to find better substitutes for the previously selected goods. Some students also decided to give up purchasing new goods in favor of using those they already owned or purchased second-hand (as part of the concept of the sharing economy and circular economy). The aim of the project was to expand knowledge about the harmful effects of plastic on the natural environment, but also on each of us, and to train rational and effective spending of financial resources.