Relacja z Dnia Otwartego

NewsyMożliwość komentowania Relacja z Dnia Otwartego została wyłączona

W sobotę 25 marca 2023 roku mieliśmy ogromną przyjemność gościć w naszej szkole wszystkich zainteresowanych nauką w Staszicu kandydatów wraz z rodzicami. Młodzież szkół podstawowych miała okazję do spotkań z dyrekcją szkoły, nauczycielami, a przede wszystkim ze swoimi starszymi kolegami, którzy zadbali o klimat, rzetelną informację o poszczególnych profilach oraz pozadydaktycznej działalności szkoły.

Uczniowie klas I i II oprowadzali po szkole zainteresowanych, pokazując nie tylko pracownie lekcyjne, ale również miejsca uczniowskie, takie jak „dywanik” czy pokój uczniowski. Chętnie opowiadali o szkole, o profilach oraz odpowiadali na wszelkie pytania.

Osoby zainteresowane profilem humanistycznym miały okazję zapoznać się z programem nauczania i dodatkowymi przedmiotami w sali 45. Tam na ich pytania odpowiadał prof. Jacek Bajer i uczniowie z klas medialno-prawnych.

Niezwykle duże zainteresowanie wzbudzały przygotowane w pracowni fizycznej przez prof. Katarzynę Nessing i prof. Dorotę Marynowską zajęcia, które opierały się o zagadnienia związane z działem optyki.

Poeksperymentować można było także w pracowniach biologiczno-chemicznych pod okiem prof. Ewy Mróz, prof. Małgorzaty Morkis, prof. Roksany Rzyckiej-Korzec. Uczniowie naszego liceum prezentowali doświadczenia, takie jak: „lokomotywa”, „chemiczny ogród” oraz „minifabryka srebra”, „sztuczna krew”, „sztuczny śnieg”, „żarłoczny roztwór”, a także określanie odczynu chemicznego za pomocą kwasomierzów glebowych i wskaźników kuchennych. Uczniowie z zainteresowaniem oglądali również zestaw do destylacji służący do rozdzielania mieszanin związków chemicznych. Wszyscy zainteresowani mogli samodzielnie wykonać doświadczenia, a przy okazji dowiedzieć się wszystkiego o biol-chemie w Staszicu.

W pracowniach matematycznych, pod okiem prof. Katarzyny Makowskiej i prof. Mirosława Boksy, uczniowie zmagali się z szeregiem dowodów geometrycznych, sofizmatów, jak i twierdzeń, które wydają się tylko z pozoru fałszywe. Mogli także zadawać nurtujące ich pytania matematyczne prowadzącym, którzy skrupulatnie wyjaśniali wszelkie zawiłości. Była także możliwość zagrania w szachy i gry logiczne.

Profil geograficzny promowany był przez uczniów klasy 2c, którzy w sali 73 opowiadali o minerałach i skałach. Kandydaci mogli zmierzyć się z interaktywnym quizem geograficznym, którego przeprowadzenie było możliwe dzięki świetnemu wyposażeniu pracowni.

Podczas Dnia Otwartego nasze wspaniałe laboratoria językowe także tętniły życiem. Prof. Grzegorz Budak, prof. Joanna Mazur oraz prof. Maria Stecka opowiadali o dwujęzyczności w naszej szkole, a prof. Zuzanna Lamżazapoznała odwiedzających nas kandydatów z kulturą Hiszpanii.

Na sali gimnastycznej można było odpocząć od naukowego zgiełku podczas zajęć pokazowych z tai chi, które prowadził prof. Paweł Wałek.

Mamy nadzieję, że udało nam się upewnić Was co do wyboru szkoły i profilu – tych zainteresowanych, a tych niezdecydowanych przekonać do podjęcia właściwej decyzji. Do zobaczenia we wrześniu!

ENG

On Saturday, March 25, 2023, we had a great pleasure to host all candidates interested in studying in Staszic together with their parents at our school. The youth of primary schools had the opportunity to meet the school management, teachers, and above all with their older friends, who took care of the atmosphere, reliable information about individual profiles and non-didactic activities of the school.

Pupils of classes I and II showed interested people around the school, showing not only classrooms, but also student places such as the so-called “rug” or students’ room. They willingly talked about the school, about the profiles and answered any questions.

People interested in the humanities profile had the opportunity to get acquainted with the curriculum and additional subjects in room 45. There, their questions were answered by prof. Jacek Bajer and students from media and legal classes. There were classes prepared in the physics lab by prof. Katarzyna Nessing and prof. Dorota Marynowska, which were based on issues related to the „optics” section.

Candidates could also do experiments in the biological and chemical laboratories under the supervision of prof. Ewa Mróz, prof. Małgorzata Morkis, prof. Roksana Rzycka-Korzec. Students of our high school presented experiments such as: „locomotive”, „chemical garden” and „mini silver factory”, „artificial blood”, „artificial snow”, „gluttonous solution”, as well as determining the chemical reaction using soil acid meters and kitchen indicators. The students also watched with interest the distillation set used to separate mixtures of chemical compounds. All interested parties could perform experiments on their own and learn everything about bio-chemistry profile in Staszic.

In the mathematical labs, under the supervision of prof. Katarzyna Makowska and prof. Mirosław Boksa, students struggled with a number of geometric proofs, sophisms and theorems that only seem to be false. They could also ask math questions and the professors meticulously explained all the intricacies. There was also an opportunity to play chess and logic games.

The geographical profile was promoted by students of class 2c, who talked about minerals and rocks in room 73. Candidates could face an interactive geographical quiz, which was possible thanks to the excellent equipment present in the geo lab.

During the „Open Doors Day” our wonderful language laboratories were also full of life. Prof. Grzegorz Budak, prof. Joanna Mazur and prof. Maria Stecka talked about bilingualism in our school, and prof. Zuzanna Lamża familiarized the candidates with the culture of Spain.

In the gym, you could relax from the hustle and bustle of science during tai chi demonstration classes led by prof. Paweł Wałek.

We hope that we have managed to convince you about the choice of school and profile – those already interested, and those undecided to make the right decision. See you in September!