Relacja z Festiwalu Języków Obcych drugich 2024 (+ENG. Version)

NewsyMożliwość komentowania Relacja z Festiwalu Języków Obcych drugich 2024 (+ENG. Version) została wyłączona

Jak co roku, tak i w tym, odbył się w murach naszej szkoły Festiwal Języków Obcych (19.02.2024-23.02.2024).Nauczyciele drugich języków obcych przygotowali ciekawy program zawierający interesujące prezentacje multimedialne, ciekawe gry i zabawy językowe, wymagające współpracy quizy i wyjścia poza szkołę.

Język niemiecki

Podczas festiwalu języków obcych uczniowie na lekcjach języka niemieckiego mieli możliwość rozwiązywania testów i quizów sprawdzających ich znajomość wiedzy dotyczącej krajów niemieckojęzycznych. Przygotowane za pomocą aplikacji kahoot oraz Genially formy zabawowe zwierały pytania związane z geografią (np. najwyższy szczyt w Niemczech), historią (data zjednoczenia Niemiec) oraz kulturą (np. smak tortu Sachera) krajów niemieckojęzycznych. Wspominanym formom zabawowym towarzyszyło zadanie przygotowania plakatu, burzy mózgu czy też skechnotki. Uczniowie na ich podstawie omawiali swoje skojarzenia związane z kulturą krajów niemieckojęzycznych. Natomiast w grupie klasy II uczniowie otrzymali zadanie przygotowania memu (za pomocą dowolnej aplikacji, programu), który również odzwierciedlałby ich wiadomości związane z krajami niemieckojęzycznymi. Przygotowując to zdanie uczniowie wykazali się dużą kreatywnością, natomiast rysowanie notatki/ skojarzeń związane było z dużym zaangażowaniem ze strony uczniów.

Język rosyjski

Tegoroczny FJO na języku rosyjskim przebiegał jak zwykle w miłej i przyjaznej atmosferze. Młodzi rusycyści naszego liceum mogli powtórzyć i utrwalić przydatne zwroty i wyrażenia rosyjskie w formie zabaw i gier językowych, zapoznać się z nowym materiałem, zwiedzić część Europy i Azji z okien Kolei Transsyberyjskiej oraz napisać po rosyjsku walentynkę( spóźnioną, ale od serca…).

Poczynając od najstarszych, czwartoklasistów – dla nich kolejny raz swe podwoje otworzyła Szkoła Językowa online ” Matrioszka”. To z jej bogatych zasobów uczniowie wybierali posty, omawiali je i te najbardziej przydatne zapisywali.

Ich młodsi koledzy i koleżanki z klasy III „odwiedzili” największe miasta na trasie Kolei Transsyberyjskiej oraz poznali warunki podróży w wagonie Transsiba.

Klasy II utrwalały słownictwo szkolne, biorąc udział w zabawach językowych, a najmłodsi rusycyści, choć z opóźnieniem, zapoznawali się ze słownictwem z okazji Dnia Zakochanych. Efektem ich pracy były karty walentynkowenapisane w języku ojczystym Puszkina.

Język hiszpański

Uczniowie języka hiszpańskiego także nie mogli narzekać na brak zajęć. Klasy I miały okazję wykazać się wiedzą podczas przeprowadzonej w szkole gry terenowej podsumowującej dotychczas poznany materiał. Klasy II i III natomiast zgłębiały tajemnice arcyhiszpańskich tapas  – niejednokrotnie stanowiących popis sztuki kulinarnej drobnych przekąsek podawanych do napojów – najpierw w teorii, a potem w praktyce podczas lekcji przeprowadzonej w Barze TapasMaya. Tapa czy raciónTortilla czy patatasbravasPimientos de Padrón czy calamares a la romana? My już wiemy…

Język francuski

Uczniowie klas pierwszych aktywnie uczestniczyli w grach i zabawach językowych służących powtórzeniu i utrwaleniu przerobionego słownictwa. Zmagali się z wybranymi łamańcami językowymi, jako przykładami ćwiczeń do rozgrzewaniu aparatu mowy i  poprawnej wymowy.

Uczniowie klas drugich rywalizowali w parach i w grupach odpowiadając na pytania dotyczące historii, geografii, literatury, elementów cywilizacyjnych Francji, biorąc udział w quizie cywilizacyjnym.

Uczniowie klas trzecich udali się w podróż do Paryża (prezentacja), poznając historie miasta i jego najciekawsze miejsca.

Uczniowie klas czwartych, w ramach Festiwalu … oglądali (we wcześniejszym terminie) filmy Ratatouille i Lupin.

Festiwal Języków Obcych 2024 jest już za nami …

 

 

+ ENG. VER

Report from the 2nd Foreign Language Festival 2024

Like every year, this year the Foreign Language Festival was held at our school (February 19, 2024-February 23, 2024). Teachers of second foreign languages ​​have prepared an interesting program including interesting multimedia presentations, interesting language games and activities, quizzes requiring cooperation and trips outside the school.

German

During the foreign language festival, students in German language classes had the opportunity to make tests and quizzeschecking their knowledge about German-speaking countries. The playful forms, prepared using applications such as Kahootand Genially, included questions related to geography (e.g., the highest peak in Germany), history (the date of German reunification), and culture (e.g., the taste of Sacher torte) of German-speaking countries. The above-mentioned forms of play were accompanied by tasks such as preparing posters, brainstorming, or sketching. Students used them to discusstheir associations with the culture of German-speakingcountries. However, SECOND-GRADE students were giventhe task of preparing a meme (using any application orprogram) that would also reflect their knowledge related to German-speaking countries. When preparing this task studentsshowed a high level of creativity, while drawingnotes/associations was met with great enthusiasm from thestudents.

Spanish

Students of Spanish could not complain about a lack of activities either. Those from the first grade had the opportunityto demonstrate their knowledge during a field game held at theschool. Olders explored the secrets of tapas –  small snacksserved with drinks, often a culinary masterpiece – first in theory and then in practice during a lesson at the Maya TapasBar. Tapa or ración? Tortilla or patatas bravas? Pimientos de Padrón or calamares a la romana? We already know

Русский

This year’s FJO in Russian took place as usual in a nice and friendly atmosphere. Students from our high school couldrepeat and consolidate useful Russian phrases and expressionsin the form of games and language games, get acquainted withnew material, visit parts of Europe and Asia from the windowsof the Trans-Siberian Railway and write a Valentine’s Day message in Russian (late, but from the heart…) .
Starting with the oldest, fourth gradersthe online languageschoolMatryoshkahas once again opened its doors to them. It was from its rich resources that students selected posts, discussed them and saved the most useful ones.
Their younger colleagues from class III „visitedthe largestcities on the Trans-Siberian Railway and learned about thetravel conditions in the Transsiba wagon.
Second grade students consolidated school vocabulary by taking part in language games, and the youngest Russianstudents, although with a delay, became familiar with thevocabulary on Valentine’s Day. The result of their work wereValentine’s Day cards written in Pushkin’s native language.

French

First-grade students actively participated in games and language activities aimed at revising and consolidating the acquired vocabulary. They struggled with selected tongue twisters as examples of exercises to warm up the speech apparatus and improve pronunciation.

Second-grade students competed in pairs and groups, answering questions about history, geography, literature and elements of French civilization, taking part in a civilization quiz.

Third-grade students went on a trip to Paris (presentation), learning about the history of the city and its most interesting places.

As part of the Festival, earlier in the year, fourth-grade students watched the films Ratatouille and Lupin.