STASZIC W PARYŻU I MONT SAINT-MICHEL (ENG) (FR)

NewsyMożliwość komentowania STASZIC W PARYŻU I MONT SAINT-MICHEL (ENG) (FR) została wyłączona

Bonjour! 

W dniach 3.06-8.06 2024 r. uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami p. prof. Marią Stecką, prof. Julią Samin, prof. Gawłem Janikiem i prof. Jackiem Augustynem mieli okazję zwiedzać Paryż i jego okolice!

Po niemal 20-godzinnej podróży autokarem 4.06 dotarliśmy do stolicy Francji i bez zbędnej zwłoki rozpoczęliśmy zwiedzanie. Zaczęliśmy od słynnej wieży Eiffla, z której mogliśmy podziwiać przepiękne widoki. Kolejnym punktem wycieczki był relaksujący rejs po Sekwanie, podczas którego mogliśmy zobaczyć zabytki miasta z innej perspektywy. Następnie ruszyliśmy na Pola Elizejskie, gdzie zobaczyliśmy najbardziej znane i prestiżowe sklepy na całym świecie. Ostatnim punktem wycieczki tego dnia był Łuk Triumfalny znajdujący się na placu Charles-de-Gaule, a powstały na zlecenie Napoleona I. Po dniu pełnym wrażeń udaliśmy się na kolację i do hotelu.

Następnego dnia już o godzinie 7 rano wyruszyliśmy w ok. 5-godzinną podróż autokarem do Normandii. Celem wycieczki było Mont-Saint-Michel i tamtejsze opactwo. Niesamowite miejsce, które zachwyca swoją atmosferą, pięknymi widokami i zapierającymi dech w piersi budowlami. Ciekawostką jest to, że można tam obserwować największe w Europie pływy morskie, w zatoce są również ruchome piaski. Po spędzeniu całego dnia w tym miejscu, tradycyjnie udaliśmy się na kolację oraz do hotelu, aby odpocząć po trudach dnia.

W czwartek, czyli 6.06, powróciliśmy do stolicy Francji, by rozpocząć dzień od skłaniającego do głębszych przemyśleń spaceru po cmentarzu Père-Lachaise. Odwiedziliśmy tam groby wybitnych postaci – Fryderyka Chopina, Jima Morrisona, Oscara Wilde’a, Edith Piaf oraz Molièra. Następnie udaliśmy się do wielobarwnej dzielnicy Barbèse i zwiedziliśmy Bazylikę Sacrè-Coeur, ze schodów której mogliśmy podziwiać panoramę Paryża. Ten dzień zakończyliśmy spacerem po niezwykle kolorowych i radosnych uliczkach historycznej dzielnicy Montmartre, w której żyło i tworzyło wielu artystów.

Ostatni, najbardziej intensywny, dzień naszej podróży w Paryżu rozpoczęliśmy od spaceru po malowniczych ogrodach Luksemburskich. Stamtąd udaliśmy się na ulicę Piotra i Marie Curie, gdzie mogliśmy zobaczyć pomnik poświęcony temu słynnemu małżeństwu. Kolejnym etapem wycieczki była dzielnica łacińska i znajdujący się w niej Panteon, czyli mauzoleum ludzi zasłużonych dla Francji. W krypcie znajdują się groby m.in. Voltaire’a, Jeana-Jacques’a Rousseau, Emila Zoli, Aleksandra Dumas czy Piotra Curie i Mari Skłodowskiej-Curie. Następnie zobaczyliśmy jeden z najstarszych uniwersytetów Europy – słynną Sorbonę. Zwieńczeniem naszej wycieczki była kilkugodzinna wizyta w Luwrze – jednym z największych muzeów świata, gdzie znajduję się olbrzymia kolekcja dzieł sztuki z różnych epok. Po pełnej emocji wizycie w Luwrze czekał nas powrót do domu.

Bez wątpienia tę wycieczkę można zaliczyć do udanych. Trafiła nam się świetna pogoda, ale nie można zapominać, że to przede wszystkim ludzie wpływają na charakter podróży. Trafiła nam się świetna przewodniczka, która wykazała się wszechstronną wiedzą na temat całej Francji. Zarówno uczniowie jak i opiekunowie naszej wycieczki okazali się świetnymi kompanami do podróży i cała wycieczka minęła nam w miłej i radosnej atmosferze.  Zdecydowanie będzie co wspominać z uśmiechem na twarzy!

Au revoir!

 

Serdecznie zapraszamy do przeglądania galerii z wydarzenia.

 

——

+ Enlish version

From June 3 to June 8, 2024, the students of ourschoolhad the opportunity to visit Paris and itssurroundings!

Afteranalmost 20-hour-long coachjourney, we arrived in the French capital on June 4 and immediatelybeganoursightseeing. We started with the famous Eiffel Tower, wherestudentscouldadmire the views on theirown. Then we headedstraight to the Champs-Élysées, where we sawsome of the most famous and prestigiousshops in the world. The last stop of the day was the Arc de Triomphe. After a dayfull of excitement, we went for dinner and then to the hotel.

The nextday, at 7 a.m., we set off on a roughly 5-hour-long journey to Normandy. The destination was Mont-Saint-Michel and itsabbey. It’sanamazing place thatcaptivates with itsatmosphere, beautifulviews, and breathtakingbuildings. Afterspending the wholedaythere, we traditionally went for dinner and then to the hotel to restafter the day’sexertions.

On Thursday, June 6, we returned to the French capital to start the day with a contemplative walk throughPèreLachaiseCemetery. We visited the graves of notable figuressuch as Frédéric Chopin, Jim Morrison, Oscar Wilde, Edith Piaf, and Molière. Next, we went to the colorfulBarbèsdistrict and visited the Basilica of Sacré-Cœur. We ended the day with a walk through the extremelycolorful and joyfulstreets of Montmartre.

The last and most intenseday of ourtrip to Paris began with a strollthrough the picturesqueLuxembourgGardens. From there, we went to the streetnamedafter Pierre and Marie Curie, wherewe saw a monument dedicated to thisfamouscouple. The next stop was the LatinQuarter and the Panthéon, a mausoleum for peoplewhohaverenderedgreat service to France. We thensaw one of the oldestuniversities in Europe – the Sorbonne. The highlight of ourtrip was a several-hourvisit to the Louvre, afterwhich we beganourjourneybackhome.

Undoubtedly, thistripcan be considered a success. We wereblessed with greatweather, but it’s the peoplewhoreallyshape the character of a trip. We hadanexcellentguidewhodemonstratedextensiveknowledgeaboutall of France. Both the students and the teachersweregreattravelcompanions, making the entiretrip a pleasant and joyfulexperience. We willcertainlyhavefondmemories to lookback on with a smile!

 

——

+ Version francaise

Bonjour!

Du 3 au 8 juin 2024, lesélèves de notreécolesous la surveillance de leurstuteurs, prof. Maria Stecka, prof. Julia Samin, prof. Gaweł Janik et le prof. Jacek Augustyn a eul’occasion de visiter Paris et sesenvirons !

Aprèsprès de 20 heures de trajet en bus, noussommesarrivésdans la capitalefrançaise le 4 juin et avonscommencé à visiter la villesansretardinutile. Noussommespartis de la célèbre Tour Eiffel, oùnousavonspuadmirer de bellesvues. Le point suivantduvoyageétaitunecroisièrerelaxante sur la Seine, au cours de laquellenousavonspuvoirlesmonuments de la ville. Noussommesensuiteallés sur lesChampsElysées, oùnousavons vu lesmagasinsles plus célèbres et prestigieusesdumonde. Le dernier point de la visite ce jour-làétaitl’Arc de Triomphesitué sur la place Charles-de-Gaule, construit sur ordre de NapoléonIer. Aprèsunejournéebienremplie, noussommesallésdîner et à l’hôtel.

Le lendemain à  7h00 noussommespartisvers la Normandie. La destinationduvoyageétait le Mont-Saint-Michel et sonabbaye. Unendroitétonnant qui séduit par sonatmosphère, sesvuesmagnifiques et sesbâtiments à couper le souffle. Unfaitintéressantestquelesmaréesles plus hautesd’Europepeuventêtreobservéesici et que la baie a égalementdusablemouvant. Aprèsavoirpassétoute la journéedanscetendroit, nousdînionstraditionnellement et allions à l’hôtelpournousreposeraprèslesrépétitions de la journée.

Le 6 juin, noussommesrentrésdans la capitalefrançaisepourcommencer la journée par unepromenaderéflexivejusqu’aucimetièreduPèreLachaise. Nous y avonsvisitélestombes de personnalitésmarquantes – Fryderyk Chopin, Jim Morrison, Oscar Wilde, Edith Piaf et Molière. Noussommesensuiteallésdans le quartiercoloré de Barbèse et avonsvisité la basiliqueduSacré-Cœur, duhaut des escaliersnousavonspuadmirer le panorama sur Paris. Nousavonsterminé la journée par unepromenadedanslesruesextrêmementcolorées et gaiesduquartierhistorique de Montmartre, oùontvécu et travaillé de nombreuxartistes.

Nousavonscommencé la dernière et la plus intensejournée de notrevoyage à Paris par unepromenadedans le pittoresquejardinduLuxembourg. De là, noussommesallésrue Pierre et Marie Curie, oùnousavonspuvoirun monument dédié à ce célèbrecouple. L’étapesuivanteduvoyagefut le QuartierLatin et le Panthéon qui s’ytrouve, c’est-à-dire le mausolée des personnagesdistinguéspour la France. Puisnousavons vu l’une des plus anciennesuniversitésd’Europe : la célèbreSorbonne. Le point culminant de notrevoyage a étéunevisite de plusieursheures au Louvre, l’un des plus grandsmuséesdumonde, qui abriteuneimmensecollectiond’œuvresd’art de différentesépoques. Aprèsunevisitepassionnante au Louvre, nousétionsprêts à rentrercheznous.

Sans aucundoute, ce voyagepeutêtreconsidérécommeuneréussite. Nousavonseuuntempsmagnifique. Nousavonseuunexcellentguide qui a démontréuneconnaissanceapprofondie de toute la France. Lesétudiants et lesprofesseurs de notrevoyagesesontrévélésêtred’excellentscompagnons de voyage, et tout le voyages’estdéroulédansuneatmosphèreagréable et joyeuse.  Ce sera certainementquelquechosedontnousnoussouviendrons.

Au revoir!