Theory of Knowledge

NewsyMożliwość komentowania Theory of Knowledge została wyłączona

Theory of knowledge (TOK) provides an opportunity for students to reflect on the nature of knowledge and on how we know what we claim to know.

TOK is composed almost entirely of questions. The most central question is „How do we know?„. Among more detailed questions there are:

Who is a knower?

Where does knowledge come from?

Are types of knowledge linked or limited to particular communities of knowers?

What communities are you a member of?

For whom is it true?

On what grounds is it claimed to be true?

To what extent can I rely on this being true?

What are the consequences of this being true?

What difference does it make whether I regard it as true or not?

What consequences might I face if I do not accept this as true?

One of the cornerstones of TOK is that there are really no „right” or „wrong” answers- but there are standards for judgement and defense.

 

 

TOK is a unique and obligatory subject as it encourages the learner to discover, contemplate and discuss the origins, motivation, and validity of various forms of knowledge and to reflect critically on diverse ways of knowing and on areas of knowledge.

TOK makes learners aware of the interpretative nature of knowledge, including personal ideological biases – whether these biases are retained, revised, or rejected. Learners consider the role and nature of knowledge in their own culture, in the cultures of others, and in the wider world.

TOK engages students with multiple perspectives, fosters open-mindedness, and develops intercultural understanding

TOK prompts students to be aware of themselves as thinkers, encouraging them to become more acquainted with the complexity of knowledge and to recognize the need to act responsibly in an increasingly interconnected but uncertain world.

TOK demonstrates how learners can apply their knowledge with greater awareness and credibility.

TOK encourages to make connections between academic disciplines by exploring underlying concepts and by identifying similarities and differences in the methods of inquiry used in different areas of knowledge.

TOK prompts students to consider the importance of values, responsibilities, and ethical concerns relating to the production, acquisition, application, and communication of knowledge.

The TOK course identifies eight specific ways of knowing: language, sense perception, emotion, reason, imagination, faith, intuition, and memory. Learners analyze all of them by studying five areas of knowledge: history, the human sciences, the natural sciences, the arts, and mathematics. Learners are also required to study two optional themes from the following five options: knowledge and technology, knowledge and language, knowledge and politics,  knowledge and religion, and knowledge and indigenous societies.

TOK equips learners with the tools needed to understand the contemporary world and evaluate the sources of knowledge.

The TOK course identifies eight specific ways of knowing: language, sense perception, emotion, reason, imagination, faith, intuition, and memory. Learners analyze all of tchem by studying five areas of knowledge: history, the human sciences, the natural sciences, the arts, and mathematics. Learners are also required to study two optional themes from the following five options: knowledge and technology, knowledge and language, knowledge and politics, knowledge and religion, and knowledge and indigenous societies.

TOK equips learners with the tools needed to understand the contemporary world and evaluate the sources of knowledge.

Teoria wiedzy (Theory of Knowledge – TOK) daje uczniom możliwość zastanowienia się nad naturą wiedzy i nad tym, skąd wiemy to, co twierdzimy, że wiemy.

TOK składa się prawie w całości z pytań. Najbardziej centralnym pytaniem jest „Skąd wiemy?”.
Wśród bardziej szczegółowych pytań są:

Kim jest znawca?
Skąd pochodzi wiedza?
Czy rodzaje wiedzy są powiązane lub ograniczone do określonych społeczności znawców?
Jakiej społeczności członkiem jesteś?
Dla kogo to prawda?
Na jakiej podstawie twierdzi się, że jest to prawda?
W jakim stopniu mogę polegać na tym, że to prawda?
Jakie są konsekwencje tego faktu?
Jaka to różnica, czy uważam to za prawdziwe, czy nie?
Jakie konsekwencje mogę ponieść, jeśli nie uznam tego za prawdę?

Jednym z fundamentów TOK jest to, że tak naprawdę nie ma „właściwych” lub „złych” odpowiedzi – ale istnieją standardy oceny i obrony.

 

TOK jest wyjątkowym przedmiotem obowiązkowym, ponieważ zachęca uczącego się do odkrywania, rozważania i omawiania pochodzenia, motywacji i ważności różnych form wiedzy oraz do krytycznej refleksji nad różnymi sposobami poznawania i obszarami wiedzy.

TOK uświadamia uczącym się interpretacyjny charakter wiedzy, w tym osobiste uprzedzenia ideologiczne – niezależnie od tego, czy te uprzedzenia zostaną zachowane, zrewidowane czy odrzucone. Uczniowie rozważają rolę i naturę wiedzy we własnej kulturze, w kulturach innych oraz w szerszym świecie.

TOK angażuje uczniów wieloma perspektywami, sprzyja otwartości i rozwija zrozumienie międzykulturowe.

TOK zachęca ucznia do bycia świadomym siebie jako myśliciel, zachęcając do bliższego zapoznania się ze złożonością wiedzy i rozpoznania potrzeby odpowiedzialnego działania w coraz bardziej połączonym, ale niepewnym świecie.

TOK pokazuje, w jaki sposób uczniowie mogą stosować swoją wiedzę z większą świadomością i wiarygodnością.

TOK zachęca do tworzenia powiązań między dyscyplinami akademickimi poprzez badanie podstawowych pojęć oraz identyfikowanie podobieństw i różnic w metodach badawczych stosowanych w różnych obszarach wiedzy.

TOK zachęca uczniów do rozważenia znaczenia wartości, obowiązków i obaw etycznych związanych z wytwarzaniem, nabywaniem, stosowaniem i przekazywaniem wiedzy.

TOK omawia osiem konkretnych sposobów poznawania: język, percepcja zmysłowa, emocje, rozum, wyobraźnia, wiara, intuicja i pamięć. Uczniowie analizują je wszystkie, studiując pięć obszarów wiedzy: historię, nauki humanistyczne, nauki przyrodnicze, sztukę i matematykę. Uczniowie są również zobowiązani do studiowania dwóch fakultatywnych tematów z następujących pięciu opcji: wiedza i technologia, wiedza i język, wiedza i polityka, wiedza i religia oraz wiedza i społeczności tubylcze.

TOK wyposaża uczniów w narzędzia potrzebne do zrozumienia współczesnego świata i oceny źródeł wiedzy.