Tydzień Przyjaźni i Tolerancji (+ENG. Version)

NewsyMożliwość komentowania Tydzień Przyjaźni i Tolerancji (+ENG. Version) została wyłączona

Mimo że Tydzień Przyjaźni i Tolerancji miał miejsce blisko miesiąc temu, to właśnie teraz dzielimy się wspomnieniami z tej wyjątkowej inicjatywy, która wpisuje się w grudniową atmosferę świątecznego nastroju. Zapraszamy do lektury relacji, która ukazuje, że duch przyjaźni i tolerancji jest uniwersalny i może rozkwitnąć w każdym okresie roku.

21 listopada 2023 roku klasa 1b miała okazję odkryć piękno i głęboki sens Centrum Zimbardo na Nikiszowcu w Katowicach podczas wizyty zorganizowanej w ramach Tygodnia Przyjaźni i Tolerancji. Prowadząca spotkanie, Pani Anna Solińska, nie tylko przedstawiła uczniom urok tego miejsca, ale również wprowadziła ich w świat autentycznych relacji, lokalnej tożsamości i poczucia przynależności.

Centrum Zimbardo na Katowickim Nikiszowcu stanowi nie tylko zbiór młodych ludzi z Nikisza, ale także tworzy przestrzeń sprzyjającą budowaniu trwałych więzi, kładąc nacisk na różnorodność, szacunek i jednoczesne podkreślanie lokalnych tradycji. W ramach Tygodnia Przyjaźni i Tolerancji to doświadczenie nabiera dodatkowego znaczenia, ukazując uczniom wartość takiego miejsca w ich społeczności.

Podczas wizyty uczniowie mieli okazję poznać unikatową atmosferę Centrum Zimbardo oraz odkryć najbardziej filmową dzielnicę Katowic Nikiszowiec. Ta podróż po lokalnych zakątkach dostarczyła uczniom nowej perspektywy na życie, zwracając uwagę na wartości, jakie płyną z zaangażowania w lokalne społeczności.

20 listopada 2023 roku, w ramach tego samego Tygodnia Przyjaźni i Tolerancji, w szkole odbyło się także spotkanie z Wojciechem Wolnikiem Terapeutą, Coachem i Dyrektorem ds. Rozwoju w firmie Supporters.pl. Tematem spotkania było omówienie kwestii przyjaźni w biznesie, co stanowiło ciekawe uzupełnienie wydarzeń związanych z Tygodniem.

Dodatkowo w trakcie Tygodnia Przyjaźni i Tolerancji odbyły się lekcje tematyczne prowadzone przez psychologów i pedagogów Staszica. Przy gabinecie psychologicznym pojawiły się inspirujące grafiki, mające stymulować metaforyczne i niekonwencjonalne myślenie młodzieży na temat przyjaźni i tolerancji.

Mamy nadzieję, że duch przyjaźni i tolerancji z listopada jest ciągle żywy w naszych uczniach i z wypracowanymi wówczas refleksjami weszli z impetem w grudzień. A z grudnia przejdą z tymi samymi wartościami prosto w kolejny rok.

 


_____

Week of Friendship and Tolerance

Even though the Week of Friendship and Tolerance took place nearly a month ago, we are now sharing memories from this exceptional initiative that fits into the festive atmosphere of December. We invite you to read the report, demonstrating that the spirit of friendship and tolerance is universal and can flourish in every season of the year.

On November 21, 2023, the 1b class had the opportunity to explore the beauty and profound meaning of the Zimbardo Center in Nikiszowiec, Katowice, during a visit organized as part of the Week of Friendship and Tolerance. Our guide, Anna Solińska, not only presented the charm of this place to the students but also immersed them in the world of authentic relationships, local identity, and a sense of belonging.

The Zimbardo Center in Nikiszowiec, Katowice, is not only a gathering of young people from Nikisz, but it also creates a space conducive to building lasting bonds, emphasizing diversity, respect, and simultaneously highlighting local traditions. Within the Week of Friendship and Tolerance, this experience takes on additional significance, revealing to students the value of such a place in their community.

During the visit, students had the opportunity to experience the unique atmosphere of the Zimbardo Center and discover the most cinematic district of Katowice – Nikiszowiec. This journey through local corners provided students with a new perspective on life, drawing attention to the values that come from engaging in local communities.

On November 20, 2023, as part of the same Week of Friendship and Tolerance, the school hosted a meeting with Wojciech Wolnik, a Therapist, Coach, and Director of Development at Supporters.pl. The discussion focused on the topic of friendship in business, providing an interesting complement to the events associated with the Week.

Additionally, during the Week of Friendship and Tolerance, thematic lessons were conducted by psychologists and educators from Staszic. Inspiring graphics appeared near the psychological office, aiming to stimulate metaphorical and unconventional thinking among the youth regarding friendship and tolerance.

We hope that the spirit of friendship and tolerance from November is still alive in our students, and with the thoughts on that developed at that time, they have entered December with enthusiasm. And from December, they will carry forward these same values straight into the next year.