UCZNIOWIE STASZICA NA TROPIE ZMIAN KLIMATU ?? (+ENG. VERSION)

NewsyMożliwość komentowania UCZNIOWIE STASZICA NA TROPIE ZMIAN KLIMATU ?? (+ENG. VERSION) została wyłączona

W trakcie trwania zagranicznej wycieczki szkolnej, z głównymi celami podróży w Kopenhadze i Berlinie, zostały przez uczniów przeprowadzone badania terenowe zatytułowane „Różnice w postrzeganiu zmian klimatu wśród mieszkańców Kopenhagi i Berlina”.

Głównym zadaniem była interakcja z przechodniami w duńskiej oraz niemieckiej stolicy w celu przeprowadzenia ankiety i uzyskania odpowiedzi na siedem przygotowanych wcześniej pytań. Była to okazja do poznania opinii ludzi mieszkających w innym kraju na tak ważny obecnie temat, jakim są zmiany klimatu. Było to szczególnie interesujące, ponieważ odpowiedzi udzielali ludzie pochodzący z rozmaitych środowisk, wykonujący różne zawody, będący w różnym wieku. Jedni odpowiadali na pytania z wielkim zaciekawieniem, wzbogacając swoje wypowiedzi o ciekawe historie ze swojego życia, inni mówili bardziej zdawkowo.

W wynikach części ankiety przeprowadzonej w Kopenhadze zauważyć można, że większość – aż 57,8% ankietowanych była w wieku od 16 do 30 lat. Drugą najliczniejszą grupą byli ludzie w wieku od 30 do 60 lat, stanowiąc 31,1% wszystkich osób. Pozostałe 11,1% reprezentowane było przez osoby przed ukończeniem 16 roku życia oraz mające 60 lub więcej lat. 80% uczestników tej części ankiety było rezydentami Kopenhagi, natomiast pozostałe 20% to mieszkańcy innych miast – zarówno duńskich, jak i tych położonych w innych krajach świata. W Kopenhadze ankietę wypełniła nawet jedna osoba pochodząca z Berlina, gdzie przeprowadzana była druga część ankiety. Przeważająca większość badanych – 71,1% posiada wykształcenie wyższe, 24,4% średnie, a 4,5% podstawowe.

Na pytanie o to, czy postrzegają zmiany klimatu jako poważne zagrożenie, 82,2%

ankietowanych odpowiedziało twierdząco, 15,6% przecząco, a jedna osoba nie miała zdania na ten temat. Niepokojąca liczba 77,8% badanych potwierdziła, że odczuwa zmiany klimatu w życiu codziennym, pozostali temu zaprzeczyli. 2/3 ankietowanych uważa, że rząd ich kraju

odpowiednio zajmuje się sprawami związanymi ze zmianami klimatu, a 1/3 nie zgodziła się z tą opinią. Prawie 90% badanych twierdzi, że edukacja na temat zmian klimatu jest potrzebna, pozostali uznali, że nie. Kopenhażanie (oraz pojedynczy mieszkańcy innych miast) zadeklarowali osobiste działanie przeciw zmianom klimatu w liczbie 80%. Podawali oni zróżnicowane sposoby działania: od bardzo popularnej w duńskiej stolicy jazdy na rowerze, przez wegetarianizm, po recykling.

Druga część ankiety przeprowadzona w Berlinie przyniosła bardzo zbliżone do kopenhaskich

wyniki. Równo połowa osób była w wieku od 16 do 30 lat, a drugą najliczniejszą grupą ponownie były osoby w wieku od 30 do 60 lat w liczbie aż 37% wszystkich ankietowanych.

Pozostałe 13% to osoby młodsze niż 16 lat lub starsze niż 60 lat. Zdecydowanie więcej osób – aż 93,5% okazało się być rezydentami niemieckiej stolicy, inni pochodzili w większości z

mniejszych niemieckich miast, np. z Frankfurtu. 60,9% posiada wykształcenie wyższe, 32,6%

średnie, a 6,5% podstawowe. Odpowiedzi twierdzącej na pytanie o postrzeganie zmian klimatycznych jako poważne zagrożenie udzieliło w Berlinie 78,3% ankietowanych, zaprzeczyło 21,7%. 76,1% odczuwa zmiany klimatu w życiu codziennym, a przeciwnego zdania jest 23,9%. Na pytanie, czy rząd ich kraju odpowiednio zajmuje się zmianami klimatycznymi, 52,2% badanych odpowiedziało potwierdzająco, lecz 45,7% odpowiedziało przecząco. Jedna osoba odpowiedziała ,,może”. Odnośnie do pytania o działania podejmowane przez ich kraj przeciwko zmianom klimatu względem innych krajów europejskich 65,2% uważa, że działania są neutralne, 19,6% sądzi, że są one pozytywne, a aż 15,2% twierdzi, że są one negatywne, co zdecydowanie różni się od perspektywy Duńczyków.

Berlińczycy (oraz pojedynczy mieszkańcy innych miast) wypadli odrobinę gorzej niż mieszkańcy Kopenhagi pod względem osobistego przeciwdziałania zmianom klimatu: 69,6%

osób zadeklarowało się jako osoby przeciwdziałające zmianom, natomiast 30,4% to osoby, które takich działań nie podejmują. Jako przykłady takich właśnie czynności podane zostały

  1. in. recykling, jazda na rowerze oraz oszczędzanie wody i wegetarianizm. Podsumowując, odpowiedzi na pytania w obu stolicach udzieliło łącznie 91 osób mieszkających w różnych miejscach, z przewagą Berlina i Kopenhagi. Większość pytanych uznała problem zmian klimatu za poważny oraz zadeklarowała swój własny udział w zapobieganiu wspomnianym zmianom. Wśród duńskich obywateli istnieje większa wiara w to, że ich kraj odpowiednio zajmuje się problemem zmian klimatycznych niż wśród obywateli Niemiec.

Efekty pracy zobaczyć można w szkole.

During the course of an abroad school trip with the main destinations in Copenhagen and

Berlin, students conducted a field study entitled “Differences in the perception of climate

change among the inhabitants of Copenhagen and Berlin”

The main task was to interact with passers-by in the Danish and German capitals in order to

conduct a survey, obtaining answers to seven previously prepared questions. It was an opportunity to get to know opinions of people living in another country on such a common problem of climate change. This was particularly interesting because of the origin of the answerers, as they origin from different backgrounds, dealing with different things, and

being of different ages.

In the results part of the survey conducted in Copenhagen, it can be noted that the majority – as many as 57.8% – of respondents were between the ages of 16 and 30. The second largest group were people aged 30 to 60, accounting for 31.1% of all people. The remaining 11.1% were represented by people under the age of 16 and those aged 60 or over. 80% of the participants in this part of the survey were residents of Copenhagen, while the remaining 20% were residents of other cities – both Danish and those located in other countries of the world. In Copenhagen, the survey was even completed by one person from Berlin, where the second part of the survey was conducted. The overwhelming majority of respondents – 71.1% – have higher education, 24.4% secondary, and 4.5% primary.

When asked whether they see climate change as a serious threat, 82.2% answered in the affirmative, 15.6% in the negative, and one person had no opinion on the subject. A worrying number of 77.8% of respondents confirmed that they feel climate change in everyday life, the rest denied it. 2/3 of those surveyed believe that their country’s government adequately addresses climate change issues, and 1/3 disagreed with the majority. Almost 90% say that education about climate changes is needed, the rest said that it is not.

The people of Copenhagen (and individual residents of other cities) have pledged 80% of their personal action against climate change. They gave a variety of ways of doing this as an answer, from cycling, very popular in the Danish capital, through vegetarianism, to recycling.

The second part of the survey conducted in Berlin yielded results very similar to those in Copenhagen. Equally, half of the people were aged 16 to 30, and the second largest group were again people aged 30 to 60 years, reaching as much as 37% of all respondents. The remaining 13% are either younger than 16 years or older than 60 years. Definitely more people – as many as 93.5% were residents of the German capital, others came mostly from smaller German cities, e.g., from Frankfurt. 60.9% have a university degree, 32.6% have a secondary education and 6.5% have a primary education.

The affirmative answer to the question about the perception of climate change as a serious threat was given by 78.3% in Berlin, denied by 21.7%. 76.1% feel climate change in everyday life, and 23.9% do not of this. When asked if their country’s government is adequately addressing climate change, 52.2% answered affirmatively, but 45.7% answered in the negative. One person replied „maybe”. When asked about their country’s actions against climate change in relation to other European countries, 65.2% believe that the actions are neutral, 19.6% think that they are positive, and as many as 15.2% say that they are negative, which is definitely different from the perspective of the Danes.

The people of Berlin (and individual residents of other cities) fared slightly worse than Copenhagen residents in terms of personal climate change prevention, with 69.6% of declared themselves. as people who counteract change and 30.4% of people who do not take such actions. As examples of such activities were given, among others. recycling, cycling and water saving and vegetarianism.

To sum up, a total of 91 people living in different places, with majority living in Berlin and Copenhagen, gave answers to the questions in both capitals. Most of the respondents considered the problem of climate change to be serious and declared their own contribution to preventing this change. There is more faith among Danish citizens in dealing with this problem properly by their government than among German citizens.

The effects of work can be seen at school. The results of the research will be presented in graphic form on a poster prepared by students.