Wycieczka klasy 1e do Warszawy ?? (+ENG. VERSION)

NewsyMożliwość komentowania Wycieczka klasy 1e do Warszawy ?? (+ENG. VERSION) została wyłączona

W dniach 3-5 marca klasa 1e oraz kilkoro uczniów z 1c wybrali się na wycieczkę do Warszawy. Cały wyjazd był nastawiony na zwiedzenie muzeów i ciekawych punktów naszej stolicy.

            Pierwszego dnia, po kilkugodzinnej drodze, wycieczka zaczęła się wjazdem na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki. Uczniowie mogli podziwiać Warszawę z góry i obejrzeć panoramę miasta. Następnie wszyscy pojechali do Muzeum Powstania Warszawskiego. Tam zostali podzieleni na dwie grupy i obejrzeli wystawy z przewodnikiem. Wspólnie mogli zobaczyć elementy chronologicznie przedstawionej ekspozycji, która stawia nas w scenerii sprzed 70 lat. Uczniowie na parterze obejrzeli serce muzeum oraz wystawę przedstawiającą czas okupacji i godzinę “W”. Następnie wysłuchali kilka opowieści przewodnika i zeszli do zrekonstruowanych kanałów, gdzie chodząc w ciemności mogli się poczuć jak powstańcy. Na koniec obejrzeli miejsce pamięci powstańców.         Kolejnym punktem wycieczki było Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Uczniowie zostali oprowadzeni po tysiącletniej historii Żydów polskich. Przez kolejne dwie godziny zwiedzali osiem galerii wystawy, które prezentowały dziesięć wieków współistnienia Żydów i Polaków. Mówiono o współpracy, współzawodnictwie i konfliktach, o autonomii, integracji i asymilacji narodu żydowskiego.

Drugi dzień wycieczki uczniowie zaczęli od zwiedzania Centrum Narodowego Banku Polskiego. Tam oprowadzono ich po pięknej multimedialnej wystawie. Opowiedziano im o historii pieniądza oraz o współczesnych aspektach związanych z pieniędzmi na świecie, jednocześnie pokazując kolejne elementy ekspozycji. Młodzież miała np. okazję podnieść sztabkę złota lub poznać mechanizm zabezpieczeń skarbca. Następnie uczniowie udali się do Teatru Capitol gdzie obejrzeli spektakl “Friends” o tolerancji wśród rówieśników. Ostatnią atrakcją drugiego dnia wycieczki było Muzeum Życia w PRL-u. Uczniowie po krótkiej opowieści przewodnika, zwiedzili wystawę. Obejrzeli między innymi krótkie filmy z czasów PRL lub przeszli się po typowym pokoju w mieszkaniu polskim z “komuny”. Na koniec mogli się przejść do kawiarenki, która w ciekawy sposób oddawała klimat całego muzeum.

Ostatniego dnia, uczniowie wybrali się do Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Tam uczestniczyli w dwóch wykładach. Pierwsza prelekcja dotyczyła działania reaktorów jądrowych oraz ich roli na świecie. Uczniowie poznali między innymi działanie słynnego reaktora jądrowego “Maria”, który znajdował się w budynku obok. Drugi wykład dotyczył teorii związanej z promieniowaniem jonizującym. Młodzież poznała jego rodzaje, sposoby mierzenia i wykrywania. Po przerwie na obiad odbyły się warsztaty praktyczne. Nasi uczniowie mierzyli oraz obliczali promieniowanie różnych próbek badawczych, tła lub samych siebie. Na koniec obejrzeli mural na ścianie centrum oraz gołym okiem zobaczyli fale jonizujące.

Dziękujemy naszej wychowawczyni prof. Dorocie Marynowskiej za organizację wycieczki.

On March 3-5, class 1e and few students from 1c went on a trip to Warsaw. The entire tour was focused on visiting museums and interesting sites in our capital .

On the first day, after a few hour road trip, the sightseeing began with a visit to the observation deck of the Palace of Culture and Science. Students were able to admire Warsaw from above and see the citypanorama. Then everyone went to the Warsaw Uprising Museum. They were divided into two groupsand toured the exhibitions with a guide. Together they were able to see elements of the chronologically presented exhibition, which places us in the scenery of 70 years ago. Students on the ground floor saw the heart of the museum and an exhibition depicting the time of occupation and the „W” hour. Then they listened to some of the guide’s stories and went down to the reconstructedsewers, where they could feel like insurgents, walking in the dark. Finally, they visited the memorialsite of the insurrectionists. The next point of the trip was the Museum of the History of Polish JewsPOLIN. Students were guided through the thousand-year history of Polish Jews. For the next twohours, they visited eight galleries of the exhibition, which presented ten centuries of coexistencebetween Jews and Poles. They talked about cooperation, competition, and conflicts. Also about the autonomy, integration, and assimilation of the Jewish people.

On the second day of the trip, students began their day by visiting the National Bank of Poland Center. There, they were given a tour of the beautiful multimedia exhibition. They were told about the historyof money and contemporary aspects related to money around the world, while also seeing variouselements of the exhibition. For example, the students had the opportunity to lift a gold bar or learnabout the security mechanisms of the vault. Then the students went to the Capitol Theater, where theywatched the play „Friends” about tolerance among peers. The last attraction on the second day of the trip was the Museum of Life in PRL. After a short story by the guide, the students toured the exhibition. Among other things, they watched short films from the PRL era or walked around a typicalroom in a Polish apartment from the “commune”. Finally, they could walk to the cafe, which in aninteresting way reflected the atmosphere of the entire museum.

On the last day, the students went to the National Centre for Nuclear Research. There, they attendedtwo lectures. The first lecture concerned the operation of nuclear reactors and their role in the world. The students learned, among other things, about the operation of the famous „Maria” nuclear reactor, which was located in the building next door. The second lecture was about the theory related to ionizing radiation. The students learned about its types, measurement methods, and detection. After a lunch break, practical workshops were held. Our students measured and calculated the radiation of various test samples, background, or even themselves. Finally, they saw a mural on the wall of the center and could see ionizing waves with the naked eye.

Zofia Cichy 1e