Zawiadomienie o WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

NewsyMożliwość komentowania Zawiadomienie o WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA została wyłączona

Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im.St.Staszica w Sosnowcu (KRS0000068165) zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia na dzień 19 czerwca 2024 roku (środa) o godz.16.30 (I termin) i o godz.17.00 (II termin) w siedzibie IV LO im.St.Staszica (ul.Plac Zillingera 1 w Sosnowcu).

Jednocześnie przypominamy, że istnieje możliwość wzięcia udziału w Walnym Zebraniu zarówno
osobiście jak i przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone w formie pisemnej
i udzielone osobie będącej członkiem Stowarzyszenia.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia za 2023r.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania .

3. Wybór Sekretarza Zebrania.

4. Powołanie Komisji :

a) Mandatowej
b) Skrutacyjnej

5. Przedstawienie i przyjęcie porządku Zebrania.

6. Podsumowanie działalności organów Stowarzyszenia:
a) Sprawozdanie Zarządu za 2023r
b) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dot.sprawozdania finansowego za 2023r.

7.Podjęcie uchwały zatwierdzajacej sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2023r.
oraz udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia (art.18.2 Statutu Stowarzyszenia)

8. Wybór Zarządu Stowarzyszenia i podjęcie uchwały w sprawie jego wyboru (art.18.3 Statutu)

9. Wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i podjęcie uchwały w sprawie jej wyboru (art.18.3
Statutu)

10. Podjęcie zgłoszonych przez Zarząd uchwał w sprawie zmian postanowień Statutu
Stowarzyszenia (z dnia 24-04-1994r.)dotyczących:
a)przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla
jednostek mikro
b)zmiany w nazwie Stowarzyszenia:zmiana słowa „Wychowanków” na „Absolwentów”(art1)
c)zasad pobierania rocznej składki członkowskiej (art.11.3)
d)określenie sposobu komunikacji członków Stowarzyszenia – e-mail,sms,tel.internet (art.17.3)
e)ujednolicenia nazewnictwa funkcji osób stanowiących Zarząd Stowarzyszenia (art.23.24.31,)
wprowadzić: prezes/wiceprezes /członek zarządu
zamiast odpowiednio :przewodniczący/wiceprzewodniczący/sekretarz/skarbnik

11.Zgłoszenie pytań, wolnych wniosków ewentualnie uchwał.

12.Ogłoszenia bieżące Zarządu i zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

Serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia do udziału w zebraniu.
(w przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny +48 451 611 884)

Jednocześnie informujemy, że roczna składka nie uległa zmianie i nadal wynosi 10 zł.
Prosimy o uregulowanie składek za lata 2020-2024.
Wpłaty można dokonać na nasz rachunek nr 09 2530 0008 2100 1080 9534 0001 w Nest Bank.