Deklaracja dostępności

WSTĘP

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.staszic.edu.pl
Data publikacji strony internetowej: 2017.08.31
Data ostatniej aktualizacji: 2020.08.31

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
• Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
• Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
• Dokumenty w PDF nie są edytowalne.
• Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

INFORMACJE DODATKOWE

• Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
• Zapewniono odpowiedni kontrast tekstu do tła, dzięki temu materiały osadzone na stronie są bardziej czytelne dla osób słabo widzących.
• Osoby sporządzające teksty na stronę oraz osoby zamieszczające je na stronie internetowej dokładają starań, aby były one zrozumiałe i formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
• Banery i animacje zamieszczane na stronie nie migają w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

Deklarację sporządzono dnia: 2020.08.31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE

Osoba do kontaktu w sprawach dostępności: Jolanta Solska
Adres: Plac Zillingera 1, 41-200 Sosnowiec
Telefon: 32 291 37 84
e-mail: lo4@sosnowiec.edu.pl

Tą samą drogą można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

• Szkoła posiada trzy wejścia do szkoły. Główne wejście jest otwarte codziennie, dwa otwierane są okazjonalnie w ramach potrzeb. Wejścia nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
• Przed wejściem głównym do szkoły jest parking.
• Przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
• Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi i sekretarz szkoły.
• W budynku szkoły są trzy kondygnacje, poziom -1, 0, 1, 2. Na każdym poziomie znajdują się korytarze. Budynek nie posiada wind.
• W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki, pętle komunikacyjne, platformy).
• Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
• W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

© IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress