„Aby byli jedno” ??????????

NewsyMożliwość komentowania „Aby byli jedno” ?????????? została wyłączona

„Aby byli jedno” – to hasło przyświecało tegorocznym rekolekcjom wielkopostnym, które odbyły się w naszym liceum, w dniach 27-29 marca.

Podczas trzydniowych spotkań uczestnicy mieli okazję „zajrzeć” do swojego wnętrza, jak do studni, by wydobywać na wierzch „wody pragnienia” życia w pełni.

Ciało, emocje, umysł, wiara, pragnienia i potrzeby, szanowanie granic – te płaszczyzny, jak podziemne wody, „komunikują się” ze sobą i zapraszają do poszukiwania „źródła” życia, by budować spójną, opartą na ponadczasowych wartościach, tożsamość młodego człowieka.

W poniedziałek i wtorek chętni uczestnicy rekolekcji, mieli okazję spotkać się z panią Agnieszką Macyk(trenerem, coachem i mówcą The John Maxwell Team), dla której „każdy człowiek to źródło niesamowitych możliwości i wspaniałego potencjału”. Pani Agnieszka podkreślała, że w życiu nie chodzi tylko o kolekcjonowanie sukcesów, ale przede wszystkim o to, by przynosiło ono szczęście, głęboką satysfakcję i znaczenie.

Drogą ku temu jest poszukiwanie i realizowanie marzeń.

Fundamentem życia jest relacja. W rozeznawaniu powołania i w budowaniu człowieczeństwa kluczowa jest rola obrazu Boga. O budowaniu na fałszywym fundamencie mówił ks. Szczepan, podczas Eucharystii w kościele św. Tomasza. Nasza młodzież bardzo aktywnie zaangażowała się w przygotowanie wspólnotowej celebracji, dając świadectwo pragnienia poznawania żywego Boga przez osobistą z Nim relację i udział w życiu sakramentalnym.

Po raz kolejny nasi artyści – muzycy, pokazali swoje zdolności, tym razem zaśpiewali i zagrali na „chwałę Bożą” i ludzką.

I tak, warto podkreślić, że funkcję organisty podczas Mszy św. pełnił Antoni Zimnal, a nasi wokaliści: Dominika Trzebińska, Emilia Ferdek, Maria Haberka, Natalia Popławska, Maria Niedbała, Jakub Nurczyński, pięknie wykonali wielkopostne pieśni.

Oprawę liturgiczną wspólnej Eucharystii przygotowali: Weronika Pluskota, Marcin Będkowski, Mateusz Olas, Hania Wawrzyniak, Cyprian Węgrzynowicz oraz tegoroczni maturzyści: Natalia Piasecka, Marta Bińkowska, Katarzyna Płóciennik, Grzegorz Karpiński.

Tegoroczne rekolekcje koordynowały panie: Anna Matusewicz i Barbara Podgórska.

 Życzymy młodzieży, aby wiara i rozum – „fides et ratio”, były w ich życiu w nieustannym dialogu, podobnie, jak: intelekt, wola i sumienie. Jest to jedyna droga do tego, by wzrastać w duchowej jedności i zachować wewnętrzną spójność.


„That they may be one” – this was the motto of this year’s Lenten retreat, held at our high school from 27 to 29 March.
During the three-day meetings, participants had the opportunity to ‚look’ inside themselves, like into a well, in order to bring to the surface ‚the waters of the desire to live life to the fullest’.

Body, emotions, mind, faith, desires and needs, respecting boundaries – these planes, like underground waters, ‚communicate’ with each other and invite us to search for the ‚source’ of life in order to build a coherent identity of a young person, based on timeless values.

On Monday and Tuesday, participants of the retreat had the opportunity to meet and talk to Ms Agnieszka Macyk (coach, trainer and speaker for The John Maxwell Team), for whom „every person is a source of incredible possibilities and wonderful potential”. Ms Agnieszka emphasised that life is not just about collecting successes, but above all about bringing happiness, deep satisfaction and meaning.

The way to do this is to seek and make dreams come true.

The foundation of life is relationship. In discerning a vocation and in building humanity, the role of the image of God is crucial. Priest Szczepan spoke about building on a false foundation during the Eucharist at St Thomas’ Church. Our young people were very actively involved in the preparation of the community celebration, giving witness to their desire to know the living God through a personal relationship with Him and participation in sacramental life.
Once again our artists – musicians, showed their abilities. This time they sang and played for the „glory of God” and humanity.
And so it is worth mentioning: Antoni Zimnal, who played a vital role as the organist and vocalists: Dominika Trzebińska, Maria Haberka, Emilia Ferdek, Natalia Poplawska, Maria Niedbała and Jakub Nurczyński.
The liturgical setting of the common Eucharist was prepared by: Weronika Pluskota, Marcin Będkowski, Mateusz Olas, Hania Wawrzyniak, Cyprian Węgrzynowicz and this year’s high school graduates: Natalia Piasecka, Marta Bińkowska, Katarzyna Płóciennik, Grzegorz Karpiński.
This year’s retreat was coordinated by Ms Anna Matusewicz and Ms Barbara Podgórska.

We wish all the young people that faith and reason – „fides et ratio” – are in constant dialogue in their lives, as well as intellect, will and conscience. It’s the only way to grow in spiritual unity and to maintain inner cohesion.


„Para que sean uno”- este es el lema del retiro de Cuaresma que tuvo lugar en nuestra escuela del 27 al 29 de marzo.

Durante tres días, los participantes tuvieron la oportunidad de „mirar” dentro de sí mismos, como se mira dentro de un pozo, para extraer „el agua del deseo de vivir en plenitud”.

El cuerpo, las emociones, el mente, la fe, los deseos y las necesidades, el tema de los límites: estos ámbitos de la vida, como las aguas subterráneas, „se comunican” entre sí e invitan a la búsqueda de la „fuente” de la vida para construir una identidad del joven coherente, basada en valores atemporales.

El lunes y el martes los participantes del retiro tuvieron la oportunidad de conocer a la sra Agnieszka Macyk (entrenadora, coach y oradora John Maxwell Team), para quien „cada persona es una fuente de oportunidades increíbles y un gran potencial”. Doña Agnieszka destacó que en la vida no se trata solamente de coleccionar éxitos, sino más bien de alcanzar su potencial personal, ser agradecido y vivir una vida significativa.

El camino es la búsqueda y la realización de los sueños.

La base de la vida son las relaciones. El papel de la imagen de Dios es fundamental en el discernimiento de la vocación y en la construcción de la humanidad. Durante la Eucaristía en la iglesia de Santo Tomás, el sacerdote  Szczepan hizo su reflexión acerca de los deseos de construir sobre cimientos sólidos. Los jóvenes participaron muy activamente en la preparación de la celebración comunitaria, dando testimonio del deseo del Dios vivo a través de la relación personal con Él y de la participación en la vida sacramental. Una vez más, nuestros artistas-músicos, demostraron sus capacidades cantando y tocando para „la gloria de Dios” y de los hombres. Y así, Antoni Zimnal actuó como organista,  Dominika Trzebińska, Emilia Ferdek, Maria Haberka, Natalia Popławska, Maria Niedbała y Jakub Nurczynski de vocalistas.
Weronika Pluskota, Marcin Będkowski, Mateusz Olas, Hania Wawrzyniak, Cyprian Węgrzynowicz y los graduados de este año: Natalia Piasecka, Marta Bińkowska, Katarzyna Płóciennik y Grzegorz Karpiński ayudaron y prepararon con mucho esmero la Eucaristía.

Los días de retiro anual fueron coordinados por nuestras profesoras: Anna Matusewicz y Barbara Podgórska.

Deseamos a los jóvenes que la fe y la razón, „fides et ratio”, estén en diálogo constante en su vida, así como el intelecto, la voluntad y la consciencia. Esta es la única manera de crecer en unidad espiritual y mantener la cohesión interna.


„Auf dass sie eins seien” – so lautete das Motto der diesjährigen Fastenexerzitien, die vom 27. bis 29. März an unserer Schule  stattfanden.

Während der dreitägigen Treffen hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, wie in einen Brunnen in ihr Inneres zu schauen, um „das Wasser des Wunsches, das Leben in Fülle zu leben” an die Oberfläche zu bringen.

Körper, Emotionen, Verstand, Glaube, Wünsche und Bedürfnisse, Achtung der Grenzen – wie unterirdische Gewässer „kommunizieren” diese Ebenen miteinander und laden dazu ein, nach der „Quelle” des Lebens zu suchen, um eine kohärente Identität für den jungen Menschen aufzubauen, die auf zeitlosen Werten beruht.

Am Montag und Dienstag hatten die eifrigen Teilnehmer der Exerzitien die Gelegenheit, mit Agnieszka Macyk (Coach, Trainerin und Rednerin für das John Maxwell Team) zusammenzutreffen, für die „jeder Mensch eine Quelle unglaublicher Möglichkeiten und wunderbaren Potenzials” ist. Frau Agnieszka Macyk betonte, dass es im Leben nicht nur darum geht, Erfolge zu sammeln, sondern vor allem darum, Glück, tiefe Zufriedenheit und Sinn zu vermitteln.

Der Weg dorthin führt über die Suche und Verwirklichung von Träumen.

Die Grundlage des Lebens ist die Beziehung. Bei der Entscheidung für eine Berufung und beim Aufbau der Menschheit ist die Rolle des Gottesbildes entscheidend. Pater Stephen sprach während der Eucharistiefeier in der Thomaskirche über das Bauen auf einem falschen Fundament. Unsere Jugendlichen waren sehr aktiv an der Vorbereitung der Gemeinschaftsfeier beteiligt und gaben Zeugnis von ihrem Wunsch, den lebendigen Gott durch eine persönliche Beziehung zu ihm und die Teilnahme am sakramentalen Leben kennenzulernen.

Einmal mehr zeigten unsere Künstler – Musiker – ihr Können, diesmal sangen und spielten sie zur „Ehre Gottes” und der Menschheit.

Und so ist es erwähnenswert: Antoni Zimnal, der als Organist fungierte, die Sängerinnen und Sänger: Jakub Nurczyński, Emilia Ferdek, Dominika Trzebińska, Maria Haberka, Natalia Poplawska, Maria Niedbała.

Die liturgische Gestaltung der gemeinsamen Eucharistiefeier wurde vorbereitet von: Weronika Pluskota, Marcin Będkowski, Mateusz Olas, Hania Wawrzyniak, Cyprian Węgrzynowicz und den diesjährigen Abiturienten: Natalia Piasecka, Marta Bińkowska, Katarzyna Płóciennik, Grzegorz Karpiński.

Die diesjährigen Exerzitien wurden von Frau Anna Matusewicz und Frau Barbara Podgórska koordiniert.

 Wir wünschen den jungen Menschen, dass Glaube und Vernunft – „fides et ratio” – in ihrem Leben in ständigem Dialog stehen, ebenso wie Verstand, Wille und Gewissen. Nur so kann man in der geistigen Einheit wachsen und den inneren Zusammenhalt bewahren.


„Да будут едины” – под таким девизом в этом году прошел Великий пост, который прошел в нашей гимназии 27-29 марта.

В ходе трехдневных встреч участники имели возможность «заглянуть» внутрь себя, как в колодец, чтобы вывести «воду желания жить на полную катушку».

Тело, эмоции, разум, вера, желания и потребности, соблюдение границ — эти планы, как подземные воды, «общаются» друг с другом и приглашают искать «источник» жизни, чтобы выстроить целостную личность молодого человека. человек, основанный на вечных ценностях.

В понедельник и вторник желающие участники ретрита имели возможность встретиться с госпожой Агнешкой Мацик (тренером, коучем и спикером The John Maxwell Team), для которой «каждый человек является источником удивительных возможностей и огромного потенциала». Агнешка подчеркнула, что жизнь — это не только накопление успехов, но прежде всего принесение счастья, глубокого удовлетворения и смысла.

Путь к этому – искать и воплощать свои мечты в жизнь.

Отношения – это основа жизни. Роль образа Божия имеет решающее значение в определении своего призвания и созидании человечества. О строительстве на ложном основании о. Стефана во время Евхаристии в храме св. Томас. Наша молодежь очень активно участвовала в подготовке общинного праздника, свидетельствуя о желании познать живого Бога через личные отношения с Ним и участие в сакраментальной жизни.

В очередной раз наши артисты-музыканты показали свои способности, на этот раз они пели и играли во «славу Богу» и человечеству.

Итак, стоит упомянуть: Antoni Zimnal, который был органистом, певцов: Dominika Trzebińska, Emilia Ferdek, Maria Haberka, Natalia Popławska, Maria Niedbała, Jakub Nurczyński

Литургическое оформление общей Евхаристии подготовили: Weronika Pluskota,Marcin Będkowski, Mateusz Olas, Hania Wawrzyniak, Cyprian Węgrzynowicz, и выпускники школы этого года:Natalia Piasecka, Marta Bińkowska, Katarzyna Płóciennik, Grzegorz Karpiński.

В этом году ретрит координировали Анна Матусевич и Барбара Подгурска.

  Желаем молодым людям, чтобы вера и разум – „fides et ratio” – находились в их жизни в постоянном диалоге, как разум, воля и совесть. Это единственный способ расти в духовном единстве и сохранять внутреннюю согласованность.


„Pour qu’ils soient un – telle était la devise de la retraite de carême de cette année, qui s’est tenue dans notre lycée du 27 au 29 mars.

Pendant ces trois jours, les participants ont eu l’occasion de „regarder” à l’intérieur d’eux-mêmes, comme dans un puits, afin de faire remonter à la surface „les eaux du désir de vivre pleinement la vie”.

Corps, émotions, esprit, foi, désirs et besoins, respect des limites, ces plans, comme les eaux souterraines, „communiquent” entre eux et les invitent à rechercher la „source” de la vie afin de construire une identité cohérente pour le jeune, basée sur des valeurs intemporelles.

Lundi et mardi, les participants enthousiastes à la retraite ont eu l’occasion de rencontrer Mme Agnieszka Macyk (coach, formatrice et conférencière de l’équipe John Maxwell), pour qui „chaque personne est une source de possibilités incroyables et de potentiel merveilleux”. Mme Agnieszka a insisté sur le fait que la vie ne consiste pas seulement à accumuler les succès, mais surtout à apporter du bonheur, une satisfaction profonde et un sens à la vie.

Le moyen d’y parvenir est de rechercher et de réaliser des rêves.

Le fondement de la vie est la relation. Dans le discernement d’une vocation et dans la construction de l’humanité, le rôle de l’image de Dieu est crucial. Le père Stephen a parlé de la construction sur de fausses fondations pendant l’eucharistie à l’église St Thomas. Nos jeunes ont été très activement impliqués dans la préparation de la célébration communautaire, témoignant de leur désir de connaître le Dieu vivant à travers une relation personnelle avec Lui et la participation à la vie sacramentelle.

Une fois de plus, nos artistes – musiciens, ont montré leurs capacités, cette fois-ci en chantant et en jouant pour la „gloire de Dieu” et de l’humanité.

Cela vaut la peine d’être mentionné : Antoni Zimnal, qui a joué le rôle d’organiste, les chanteurs : Dominika Trzebińska, Maria Haberka, Emilia Ferdek, Natalia Poplawska, Maria Niedbała, Jakub Nurczyński.

Le cadre liturgique de l’Eucharistie commune a été préparé par : Weronika Pluskota, Marcin Będkowski, Mateusz Olas, Hania Wawrzyniak, Cyprian Węgrzynowicz et les diplômés de l’école secondaire de cette année : Natalia Piasecka, Marta Bińkowska, Katarzyna Płóciennik, Grzegorz Karpiński.

Cette année, la retraite a été coordonnée par Mme Anna Matusewicz et Mme Barbara Podgórska.

 Nous souhaitons aux jeunes que la foi et la raison – „fides et ratio” – soient en dialogue constant dans leur vie, tout comme l’intellect, la volonté et la conscience. C’est le seul moyen de grandir dans l’unité spirituelle et de maintenir la cohésion intérieure.