W dniach 30.01–01.02. 2023 r. po raz kolejny odbył się w naszej szkole Festiwal Języków Obcych. ?? (+ENG. VERSION)

NewsyMożliwość komentowania W dniach 30.01–01.02. 2023 r. po raz kolejny odbył się w naszej szkole Festiwal Języków Obcych. ?? (+ENG. VERSION) została wyłączona

Klasy prof. Grzegorza Budaka – 2C2 i 3B1 – rozwijały kompetencję międzykulturową podczas warsztatów językowych Lunar New Year 2023: China’s Year of the Rabbit explained. W drugim dniu festiwalu podczas warsztatów językowych Story-cubing with a twist z prof. Grzegorzem Budakiem klasa 2C2 rozwijała umiejętność kreatywnego pisania. Klasa 4D2 uczestniczyła w warsztatach językowych dla potrzeb matury dwujęzycznej również zorganizowanych przez prof. Budaka.

W ramach FJO na lekcjach języka angielskiego prof. Aleksandry Dzidowskiej podjęto szereg działań mających na celu promowanie nauki języków obcych. Podczas warsztatów Po co uczyć się języków? uczniowie klas 1A2, 1B2 i 2B1 zastanawiali się, dlaczego, i których języków warto się uczyć, jaka jest rola języka w kulturze danego kraju, dlaczego niektóre języki wymierają, skąd się bierze popularność języka angielskiego. Ponadto uczniowie sprawdzali swoją wiedzę w quizach indywidualnych oraz grupowych, m.in. w językowym scavenger hunt.

W poniedziałek 30 stycznia na 3. i 4. godzinie lekcyjnej klasy 1D1 oraz 3D1 i 3D2 uczestniczyły w zorganizowanych przez prof. Joannę Mazur warsztatach Meme Masters przeprowadzonych w naszej szkole przez doktoranckie koło naukowe Uniwersytetu Śląskiego NeoLinguist. Członkinie koła – dr Anna Stwora, mgr Joanna Ryszka, mgr Marlena Moskal i dr Aleksandra Nocoń poprowadziły bardzo ciekawe warsztaty na temat memów w języku angielskim. Omówione zostały zjawiska językoznawcze wykorzystywane do tworzenia memów, takie jak: homofonia, homonimia, polisemia oraz puns – gra słowna. Do udziału w warsztatach zaprosiliśmy również klasy 1D2, 2A1 i 2B wraz z uczącymi ich nauczycielami: prof. Moniką Karlik, prof. Aleksandrą Dzidowską i prof. Katarzyną Widerą. Uczniowie chętnie uczestniczyli w warsztatach, a najbardziej aktywni zostali nagrodzeni cukierkami. Niekwestionowany tytuł najaktywniejszego uczestnika warsztatów przypadł w udziale Mateuszowi z klasy 2B – co widać na zdjęciu ?. Na zakończenie warsztatów odbył się konkurs z nagrodami sprawdzający wiedzę uczniów na temat memów. Uczniowie klasy 3D – Janek, Szymon i Piotr oraz Mateusz i Zuzia z 2B i Wiktoria z 1D świetnie poradzili sobie z pytaniami konkursowymi, za co zostali nagrodzeni brawami i otrzymali nagrody.

Na szóstej godzinie lekcyjnej uczniowie klasy 1D1 – Julia, Blanka, Zuzia, Zuzia i Antek – przedstawili bardzo ciekawe prezentacje w języku angielskim na temat nieznanych faktów historii starożytnej (Historical facts that you didn’t know about) oraz gier komputerowych wszechczasów (Top ten most epic games of all time). Prezentacje nie tylko były bardzo ciekawe pod względem treści, ale również były dopracowane graficznie. Prezenterzy wykazali się bardzo dobrą kompetencją językową, płynnością i dobrą wymową angielską, a także świetnymi umiejętnościami prezentacyjnymi i poczuciem humoru, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami oraz szóstkami z języka angielskiego. Ponadto uczniowie klasy 1D1 otrzymali dyplomy za uzyskanie wysokich wyników w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego Multitest.

We wtorek 31.01 uczniowie klasy 1D1 wraz z prof. Joanną Mazur odwiedzili budynek Neofilologii Uniwersytetu Śląskiego przy ulicy Grota Roweckiego 5 w Sosnowcu, gdzie wzięli udział w konferencji poświęconej studenckim projektom badawczym Student’s Visual Bookstore i Student Research Restaurant. Wszystkie wykłady zostały wygłoszone w języku angielskim przez studentów V roku filologii angielskiej UŚ. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się panel drugi poświęcony projektom dotyczącym jedzenia – historii kawy, czekolady oraz weganizmu. Wystąpienia dostarczyły wielu ciekawych informacji historycznych, społecznych i kulturowych, przyczyniając się do podniesienia kompetencji językowych i międzykulturowych uczniów. Poruszały również ważne tematy dotyczące etyki. Ponadto podczas wykładów o jedzeniu nie mogło również zabraknąć słodkiego poczęstunku, jakim organizatorzy – profesorowie i magistranci filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego – ugościli uczestników. Zarówno udział w wykładach, jak i sama wizyta w budynku Neofilologii, bardzo podobały się uczniom.

Uczniowie klasy 3D2 wzięli udział w organizowanym przez prof. Katarzynę Widerę drużynowym konkursie kreatywnego pisania w języku angielskim LingwiStaś i przez całą lekcję języka angielskiego intensywnie pracowali, wspólnie tworząc pracę konkursową. Wyniki konkursu poznamy wkrótce.

Ponadto uczniowie klasy 3D wzięli udział w lekcji konwersacji w oparciu o materiał autentyczny – wideo Ted talksWhy you procrastinate even when it feels bad poświęcone zjawisku prokrastynacji, wyjaśniające jego psychologiczne mechanizmy oraz sposoby przeciwdziałania. Jak się okazało, zarówno temat, jak i zaprezentowany materiał wideo, wzbudziły burzliwą dyskusję i każdy z uczniów miał coś ciekawego do powiedzenia. Uczniowie klasy 4A wzięli udział w zajęciach przygotowujących do matury rozszerzonej z języka angielskiego.

Klasy prof. Leszka Morawy – 1A1, 1B1 – podczas lekcji Cultural differences between the USA and Europerozwijały kompetencję kulturową, opisując różne aspekty życie w USA i Europie na podstawie materiałów obejrzanych na Youtube’ie. Podczas lekcji uczniowie poznawali i komentowali różnice dotyczące wyglądu przedmieść (zabudowa), transportu publicznego, zwyczajów żywieniowych, korzystania z restauracji (napiwki) toalet itp., norm życia społecznego (otwartość, patriotyzm itp.). Klasy 2D1, 2D2, 3A2 – podczas lekcji We didn’t start the fire-modern history in a (song) nutshell analizowały piosenkę Billa Joela We didn’t start the fire oraz materiał wideo opatrzony zdjęciami prezentującymi najważniejsze wydarzenia historyczne i postacie istotne dla świata i kultury amerykańskiej. Uczniowie w tekście piosenki wyszukiwali wydarzenia, postacie–ikony i prezentowali je na forum klasy.

W trakcie Festiwalu Języków Obcych na lekcjach u prof. Katarzyny Widery odbył się: Warsztat Łamańców Językowych w klasie 2A2, klasa 3C2 zgłębiała metody i techniki skutecznego uczenia się języków obcych, klasa 1C1 przedstawiła prezentacje w języku angielskim dotyczące kultury krajów anglojęzycznych lub swoich zainteresowań i pasji. W programie prezentacji znalazły się między innymi: Tajniki Alfabetu Języka Japońskiego; Atrakcje turystyczne USA; Motyw Amerykańskich Ciężarówek oraz Route 66… i wiele, wiele innych arcyciekawych zagadnień. W klasie 2A1 odbyły się prezentacje: Popular Culture, Astrology oraz Good looks – is it important?.

Na Szkolny Konkurs Drużynowy Kreatywnego Pisania w Języku Angielskim pt. The Adventures of Lingwistaś” nadesłanych zostało 31 prac! Ogłoszenie wyników i publikacja zwycięskich opowieści – już niebawem!

1 lutego odbył się Konkurs języka angielskiego Gramlex, w którego tegorocznej edycji wzięło udział 130 uczniów naszej szkoły. Wkrótce poznamy zwycięzców konkursu.

Podczas Festiwalu Języków Obcych nie mogło zabraknąć języka łacińskiego, który, choć z pozoru nie często używany w codziennej komunikacji, stanowi podstawę wielu języków europejskich. W ramach FJO podczas lekcji łaciny z ks. Dariuszem Piaseckim klasa 1D uczestniczyła w jednym z cyklu zajęć językowych dotyczących języka łacińskiego z elementami języka starogreckiego (attyckiego), na których to dwóch starożytnych językach tworzyły się, opierając swoje struktury gramatyczne oraz zapożyczając słownictwo, współczesne języki narodowe, zwłaszcza te, wywodzące się z grupy języków romańskich i anglosaskich również. Uczniowie, na przykładzie krótkiego tekstu, nota bene zamieszczonego na stronie naszego Liceum i dotyczącego 47. Olimpiady Języka Angielskiego, wyszukiwali słowa, zarówno w tekście polskim, jak i angielskim, które według nich mają obcojęzyczne pochodzenie. W efekcie językowych poszukiwań okazało się, że na 43 słowa polskie i angielskie (nie licząc spójników i przyimków) w tekście polskim 16 słów, zaś w angielskim prawie połowa, bo 21 słów, jest pochodzenia łacińsko-greckiego. Od czterech tysięcy lat język łaciński, jak i grecki, nadal stanowią narzędzie przekazu filozoficznej myśli, poezji, literatury i wzajemnej komunikacji. Trudno zatem nazwać martwym coś, co nadal żyje, choć w zawężonym zakresie, w językach współczesnych.

W środę Festiwal Języków Obcych się zakończył. Do zobaczenia za rok!

 

Serdecznie zapraszamy do przeglądania galerii z wydarzenia.

 


 Festival of Foreign Languages – 30th January – 1st February 2023

As usual the festival contained many interesting events:

Classes 2C2 and 3B1 taught by prof. Grzegorz Budak improved their intercultural competence during language workshops: “Lunar New Year 2023: China’s Year of the Rabbit explained (part 1,2)” and  developed their creative writing skills during the workshop: “Story-cubing with a twist (1 and 2)” developed the ability to write creatively.

Class 4D2 participated in language workshops preparing them for the bilingual matura exam

Classes 1A2, 1B2 and 2B1 took part in  workshops „Why to learn foreign languages?” organised by prof. Aleksandra Dzidowska during which  they wondered which languages are worth learning, what  the role of language in the culture of a given country is, why some languages are dying out, and where the popularity of English comes from. In addition, students tested their knowledge in individual and group quizzes.

Classes of prof. Joanna Mazur participated in a workshop entitled “Meme Masters” conducted in our school by the doctoral scientific circle of the University of Silesia called NeoLinguist. Members of the circle, dr Anna Stwora, mgr Joanna Ryszka, mgr Marlena Moskal and mgr Aleksandra Nocoń presented such linguistic phenomena used to create memes as: homophony, homonymy, polysemy and puns. The students actively participated in the workshops, the most active ones were rewarded with sweets? At the end of the workshop, a contest with prizes was held to test students’ knowledge of memes. Students of class 3D: Janek, Szymon and Piotr as well as Mateusz and Zuzia from 2B and Wiktoria from 1D did a great job with the competition questions, for which they were rewarded with prizes and a ripple of applause.

Students of class 1D1 Julia, Blanka, Zuzia, Zuzia and Antek gave very interesting presentations in English on the unknown facts of ancient history „Historical facts that you didn’t know about” and computer games of all time „Top ten most epic games of all time:. The presentations were not only very interesting in terms of their content, but also graphically refined. The presenters showed a very high level of language competence, fluency and good English pronunciation as well as great presentation skills and a sense of humour, for which they were rewarded with a burst of applause and A’s in English.

On Tuesday, January 31th, students of class 1D1 together with prof. Joanna Mazur visited the department of Neophilology at the University of Silesia where they took part in a conference organised by Professors and Students of the Faculty of English. The conference was devoted to students’ research projects entitled: Student’s Visual Bookstore and Student Research Restaurant. All lectures were delivered in English by students of the final year of Master’s Degree Studies.  The second panel of the conference turned out to be particularly interesting as it was devoted to food projects – the history of coffee, chocolate and veganism. The speeches provided a lot of interesting historical, social and cultural information, contributing to the improvement of students’ language and intercultural competence. They also touched on important ethical topics – such as fair trade, gender equality and environmental awareness.

Classes of prof. Leszek Morawa – 1A1 and 1B1 during the lesson „Cultural differences between the USA and Europe” developed intercultural competence by discussing various aspects of life in the USA and Europe based on materials watched on YouTube. During the lesson, students learned about and commented on the differences in the appearance of the suburbs (buildings), public transport, eating habits, using restaurants (tips), toilets, etc., social norms (openness, patriotism, etc.). Classes 2D1, 2D2, 3A2 – during the lesson ‚We didn’t start the fire’ – modern history in a (song) nutshell analysed Bill Joel’s song „We didn’t start the fire” and video material with photos presenting the most important historical events and figures important to the world and American culture. Students searched for events, characters – icons in the lyrics of the song and presented them to the class.

Classes 2A2 took part in Tongue Twisters Workshop conducted by prof. Katarzyna Widera , class 3C2 explored the methods and techniques of effective learning of foreign languages, classes 1C1 and 2A1 gave presentations in English about the culture of English-speaking countries or their interests and passions such as: “Secrets of the Japanese Language Alphabet”, “US Tourist Attractions”; “The theme of American Trucks and Route 66”, „Popular Culture,” „Astrology” and „Good looks – is it important?” and on many other exciting topics?.

In addition to workshops, presentations, etc. organized during English lessons, there were also competitions addressed to students of the entire school: –  „The Adventures of Linguisaś” – Team Competition of Creative Writing in English. 31 stories were written for this year’s edition.  The level of all entries was so high that the jurors had a lot of work to find the winners and finally selected 4 teams that won 1st place ex aeguo

On February 1st, the Gramlex English Language Competition was held. 130 students of our school took part In this year’s edition of the grammatical-lexical test. The winners of the contest will be announced soon.

Thank you for your active participation in this year’s festival. See you next year.

Students’ comments

On Tuesday, January 31st, 2023, as students of a bilingual class 1d (Prof. Joanna Mazur’s group), we went to the Faculty of Humanities of the University of Silesia to listen to a food-themed series of lectures prepared by local students. At the very beginning, we got to know about the history of coffee in Europe. Then, we heard about ethnic background and origins of a variety of diets including veganism, vegetarianism, and pescatarianism. We also listened to a lecture on the origins of chocolate in the world and related to the book „Charlie and the Chocolate Factory” by Roald Dahl.      We got to know about „soul food” cuisine, which has its roots in the times of slavery. At the end, we learned about how diet affects relationships among people. There was also a sweet treat in the form of a delicious cake 🙂                                                                                                  Julia, 1d1

On Tuesday, 31st of January class 1d1 and their teacher attended the University of Silesia in order to take part in  presentations prepared by students of this university. The event was organised  as a part of the school Festival of Foreign Languages. The presentations which students could see were, for instance, on the history of coffee or the vegan diet. Some also dealt with such topics as discrimination and the consequences of colonisation. European people used to exploit the native tribes of Africa. It is very important in the modern world to be aware of the exploiting of the inhabitants of these less-developed regions of the Earth by big companies. The students attending the event had the opportunity to listen to a lecture about how to manage to live together with people who are on different diets ?.

As part of the festival, there were also presentations prepared by students from our class during the lessons of English.                                                                                                          Marcin, 1d

© IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress